O nama

KRATKA POVIJEST

Mikrobiološka djelatnost u bolnici postoji od 1977. g. kada je dr. Mario Milas počeo opremati mikrobiološki laboratorij koji je nazvan Odsjek za mikrobiologiju, a tada je bio u sklopu Odjela za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku. Od 1993. g., mikrobiološki odsjek postaje samostalni Odjel za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju. Prvi voditelj Odjela je bio, do odlaska u mirovinu 1996. g., prof. dr. sc. Bashkim Agolli. Od svibnja 2010. g. Odjel postaje Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, a predstojnica Zavoda je, do odlaska u mirovinu 2012. g., bila prof. dr. sc. Volga Punda Polić. Ustrojstvena jedinica Kliničkog zavoda je Odjel za kliničku epidemiologiju.

VANJSKA KONTROLA KVALITETE

Kakvoća rada u Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju kontrolira se vanjskom kontrolom kvalitete rada preko:
1. Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske (dva puta godišnje),
2. Referentnog centra za M. tuberculosis u RH (dva puta godišnje),
3. EARSS (European Antibiotic Resistance Surveillance Study) (jednom godišnje),
4. UK NEQUAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service) (jednom mjesečno).

PRAĆENJE PODATAKA O REZISTENCIJI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE, POTROŠNJI
ANTIBIOTIKA I PRETRAGAMA

Svake godine tijekom tromjesečnog razdoblja obrađuju se podaci o rezistenciji najčešćih bakterijskih izolata na antibiotike kao i osjetljivosti uzročnika tuberkuloze na antituberkulotike. Rezultati se prikazuju u godišnjoj publikaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
Također se prati godišnja potrošnja antibiotika na razini cijelog KBC-a i u jedinicama intenzivnog liječenja. Podaci o potrošnji antibiotika također se publiciraju u spomenutoj publikaciji.
Podaci o vrstama i broju mikrobioloških pretraga sakupljaju se i obrađuju na godišnjoj razini i publiciraju u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu te objavljuju na portalu www.hcjz.hr.

OSOBLJE

Specijalisti medicinske mikrobiologije i parazitologije:
Izv. prof. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med., predstojnica Zavoda
Doc. prim. dr. sc. Ivana Goić-Barišić, dr. med.
Jakica Karanović, dr. med.
prim. dr. sc. Sanda Sardelić, dr. med.
Anita Novak, dr. med.
Žana Rubić, dr. med.
Nenad Andrić, dr. med.
Renata Hegedus-Šimetović, dr. med. spec.

Specijalisti epidemiologije:
Doc. dr. sc. Nataša Boban, dr. med.
Lena Vranjković Petri, dr. med. spec.

Specijalizantica kliničke mikrobiologije:
Marina Radić, dr. med.

Medicinsko laboratorijski inženjeri:
Kristina Bilonić, med. lab. ing. (glavna inženjerka Zavoda)
Marija Sičenica, ing.
Igor Žižić, ing.

Tehničarke SSS:
Lucija Perković
Vinka Romić
Dijana Šundov
Nela Bubić
Marina Luketin
Mirela Madunić Cvitanović
Sandra Krišto
Mila Bekavac
Anita Mijić
Tina Elez
Silvija Lalić
Ivanka Marinković
Štefica Boban
Paola Pretković

Pomoćne radnice:
Ivanka Šimović
Ivana Bekavac
Neda Kokan
Mandica Batinić
Mirjana Barbir

UPUTE

Opće upute za uzorkovanje
Vrste pretraga
Laboratoriji Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju - pdf dokument
Laboratoriji Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju - word dokument
Uzimanje uzoraka - transport i pohrana - osnovne upute (tablični prikaz)