O nama

Odjel za dječju kirurgiju razvio se unutar Odjela za kirurške bolesti i to 1971. g. najprije kao Odsjek za dječju kirurgiju. Prvi dječji kirurg je bio prim. dr. Nikša Šimunović, opći kirurg koji je 1974. g. položio specijalistički ispit iz dječje kirurgije. Time i službeno započinje era dječje kirurgije u Splitu iako je dječju kiruršku problematiku ranije rješavao prof. dr. Ivan Vanja Tomasseo. Drugi dječji kirurg je bio dr. Mihovil Biočić koji specijalistički ispit iz dječje kirurgije polaže 1979. g., dok je 1988. g. obranio je i doktorsku disertaciju.

Od 1983. g. na Odsjek dolaze na specijalizaciju redom dr. Dubravko Furlan, dr. Ivo Jurić, dr. Dražen Budimir, dr. Zoran Vukić, dr. Jakov Todorić, dr. Tomislav Šušnjar, dr. Jakov Meštrović, dr. Davor Todorić, dr. Zenon Pogorelić i dr. Klaudio Pjer Milunović. Dolaskom novih liječnika razvijaju se i ostali dijelovi dječje kirurgije (traumatologija, dijelovi abdominalne kirurgije, endoskopska kirurgija i dr.) tako da se sada na Odjelu rješava kompletna problematika iz dječje kirurgije. Trenutno je na Odjelu za dječju kirurgiju devet specijalista iz dječje kirurgije.

Tijekom 1986. g. Odsjek za dječju kirurgiju postaje Odjel za dječju kirurgiju u sklopu Klinike za kirurške bolesti. No, ubrzo Odjel postaje potpuno samostalan i od 1991. g. započinje se sa svakodnevnim dežurstvima u sklopu kirurške ekipe. Tada započinje i svakodnevni rad Ambulante za dječju kirurgiju te je na taj način pružena potpuna dječja kirurška skrb za područje Splitsko-dalmatinske županije, a i za sve okolne regije uključujući i susjedne regije Bosne i Hercegovine.

Tijekom Domovinskog rata liječnici i medicinske sestre Odjela za dječju kirurgiju dali su znatan doprinis kako u radu terenskih kirurških bolnica kao i u samoj bolnici, kod opskrbe kako ranjene djece tako i odraslih. U prostoru na drugom katu bolničke zgrade na lokalitetu Firule, Odjel je smješten od 21. prosinca 2001. g. Od tada započinje procvat u stručnom razvoju jer je uređen (uglavnom donacijski) prostor neophodan za normalan rad. U veljači 2014. g. u sklopu Odjela otvorena je Jedinica intenzivne njege koja je omogućila znatno poboljšanje uvjeta rada, ali i uvjeta za naše male bolesnike. Sada imamo 6 bolesničkih kreveta u Jedinici intenzivne njege i 29 bolesničkih kreveta u okviru Stacionara. Budući da opskrbljujemo dječju kiruršku patologiju na velikom prostoru, postojeći kapaciteti su neophodni za zadržavanje do sada postignute visoke razine dječje kirurške skrbi u KBC-Split. Treba napomenuti da je Odjel za dječju kirurgiju jedan od 4 regionalna centra u Republici Hrvatskoj gdje se pruža cjelokupna skrb iz domene dječje kirurgije. Od prvih dana osnivanja Medicinskog fakulteta u Splitu, liječnici su sudjelovali u dodiplomskoj nastavi. Osnivanjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu taj odnos je proširen, jer je prof. dr. sc. Mihovil Biočić bio u kumulativnom odnosu s fakultetom, a sada je u takvom odnosu doc. dr. sc. Ivo Jurić. Ostali liječnici su u suradnom odnosu s fakultetom. Liječnici Odjela za dječju kirurgiju dugo su sudjelovali kao nastavnici u radu srednje medicinske škole u Splitu. Također, na Odjelu za dječju kirurgiju odvija se i edukacija specijalizanata iz dječje kirurgije te se u suradnji s drugim ustanovama iz države ovdje organiziraju i specijalistički ispiti. Svi liječnici na Odjelu imaju završen poslijediplomski studij. Na Odjelu radi jedan docent Medicinskog fakulteta, jedan doktor znanosti, tri magistra znanosti, a možemo se podičiti i s dvije stručne titule primariusa iz dječje kirurgije.

Provodi se i redovita stručna edukacija liječnika putem organiziranih stručnih predavanja. Organizirali smo i VI. Kongres dječjih kirurga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem; sudjelujemo u organizaciji i moderatori smo tema iz dječje kirurgije u sklopu Proljetne pedijatrijske škole, a organiziran je i tečaj trajne edukacije naslova Središnji venski kateteri za dugotrajnu upotrebu.
Liječnici Odjela su aktivno sudjelovali na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima, a objavljeni su brojni članci u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama.
U sklopu Odjela za dječju kirurgiju radi i 35 medicinskih sestara, od kojih je 15 s višom stručnom spremom. Medicinske sestre su također vrlo aktivne te su sudjelovale na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima. Zbog otvaranja Jedinice za intenzivnu njegu, med. sestre su prošle edukacije u JILD-u, JIL-u i Jedinici intenzivne njege Klinike za kirurške bolesti. Uz praktični rad edukacija je sadržavala i teoretske dijelove, tako da se rad u Jedinici intenzivne njege odvija na najbolji mogući način za bolesnike.
Dvije medicinske sestre su pred završetkom Sveučilišnog studija sestrinstva, što će omogućiti daljnji napredak u organizaciji dječje kirurške službe.

Ustrojstvo odjela

Organizacijske jedinice odjela su:

- Stacionar,
- Jedinica intenzivne njege,
- Operacijska dvorana,
- Poliklinika,
- Hitna ambulanta u sklopu HKP-a.