O nama

Služba za opće, pravne i kadrovske poslove kao samostalna ustrojstvena jedinica datira od 1983. g., tada pod nazivom Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove koji je u svom sastavu u početku imao četiri odsjeka i četiri samostalne referade, a od 1985. g. tri odsjeka i to za pravne, kadrovske i opće poslove.

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove 2009. g. dobiva naziv Služba za opće, pravne i kadrovske poslove koja danas ima 41-nog radnika (3 radnika VSS, 3 VŠS, 9 SSS, 1 VKV, 3 KV i 22 PKV radnika), što je za 25 radnika manje u odnosu na 31. 12. 2000. g., odnosno 7 radnika manje u odnosu na 31. 12. 2008. g.

Poslovi i djelokrug rada Službe obavlja se kroz Odsjek za opće, Odsjek za pravne i Odsjek za kadrovske poslove.

Odsjek za opće poslove
U odsjeku za opće poslove obavljaju se poslovi prijema, otpreme i unutarnja distribucija pošte za potrebe KBC-a, arhiviranje cjelokupne medicinske i ostale dokumentacije, izlučivanje arhivske građe kojoj je istekao rok čuvanja. Obavljaju se poslovi pisanja, prepisivanja, umnožavanja raznih pismena. Provodi se čišćenje vertikalnih i horizontalnih površina u uredima i zajedničkim zatvorenim i otvorenim prostorima. Preko odsjeka organizira se prikupljanje i odlaganje komunalnog i infektivnog otpada te zbrinjavanje komunalnog, infektivnog, citološkog, kemijskog, farmaceutskog i informatičkog otpada, papira, kartonske ambalaže. Organiziraju se i provode brijačke usluge te vratarske i čuvarske službe.
Odsjekom rukovodi voditelj odsjeka.

Odsjek za pravne poslove
U odsjeku se obavljaju poslovi praćenja propisa iz djelatnosti zdravstva kao i svih ostalih propisa vezanih za poslovanje KBC-a Split kao pravnog subjekta. Izrađuju se opći akti, ugovori, daju pravna mišljenja, na temelju pisane punomoći obavljaju se poslovi zastupanja KBC-a Split pred sudovima te organima državne, regionalne i lokalne samouprave. Provode se postupci zbog povrede obveze iz radnog odnosa, postupci registracije i izmjene registracije pred Trgovačkim sudom, izrađuju se prijedlozi odluka za ravnatelja, Upravno vijeće te se sudjeluje u radu ostalih tijela u KBC-u Split.
Odsjekom rukovodi voditelj odsjeka.

Odsjek za kadrovske poslove
U odsjeku za kadrovske poslove obavljaju se poslovi vođenja matične baze kadrovskih podataka svih radnika KBC-a Split, kao i volontera i vanjskih suradnika kroz matične knjige, dosjee i informatički medij. U odsjeku se provodi cjelokupni postupak zasnivanja radnog odnosa, zaključuju ugovori o radu, izrađuju potvrde, rješenja i sve druge odluke i akti koji proizlaze iz radno-pravnog statusa. Obavlja se prijava i odjava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje te se izrađuju izvješća i statistički podaci vezani za kadrovsku strukturu, kao i drugi podaci iz radnog donosa.
Odsjekom rukovodi voditelj odsjeka.