Pristup medicinskoj dokumentaciji

Poštovani,

Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) pacijenti  i druge zakonom ovlaštene osobe imaju pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji.

Članak 23.
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.
Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

Članak 24.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju prema stavku 1. ovoga članka pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

Postupak ostvarenja pristupa medicinskoj dokumentaciji:

 1. Čitko popunjen zahtjev  pošaljite poštom ili predajte osobno na protokol Upravne zgrade KBC Split I. kat na adresi Spinčićeva 1, 21 000 Split ili pošaljite elektroničkom poštom na office@kbsplit.hr.
  Zahtjev se nalazi u prilogu ovog dokumenta ili ga možete zatražiti u protokolu Upravne zgrade KBC Split I. kat na adresi Spinčićeva 1, 21 000 Split.
 2. U slučaju kad Podnositelj zahtjeva traži preslik svoje osobne medicinske dokumentacije uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice/ putovnice.
  U slučaju kad Podnositelj zahtjeva traži preslik medicinske dokumentacije za drugu fizičku osobu uz zahtjev je potrebno priložiti i posebnu punomoć (kojom ga predmetna osoba ovlašćuje da traži i preuzme njezinu med. dokumentaciju) kao i preslik osobne iskaznice osobe čija se dokumentacija traži. 
  U slučaju kad Podnositelj zahtjeva traži preslik medicinske dokumentacije za svoje mal. dijete uz zahtjev je potrebno priložiti rodni list i preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.
  U slučaju kad Podnositelj zahtjeva traži preslik medicinske dokumentacije za osobu kojoj je skrbnik uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje centra za socijalnu skrb.
  U slučaju kad Podnositelj zahtjeva traži preslik medicinske dokumentacije za umrlog člana obitelji  potrebno je priložiti ispravu kojom se dokazuje srodstvo (rodni list, vjenčani list, rješenje centra za socijalnu skrb ) kao i smrtni list.
 3. Preslike medicinske dokumentacije podnositelj zahtjeva može preuzeti osobno ili putem ovlaštene osobe ili mu se ista može dostaviti preporučeno poštom ili elektronskom poštom,  nakon primitka potvrde o plaćenim  troškovima kopiranja i eventualne poštarine.

Napomena:

 • Troškovi preslika 1 str. Povijesti bolesti : 1 kn
 • Troškovi preslika otpusnog pisma: 15 kn
 • Troškovi poštarine: obračunava se ovisno o odredištu 
Preuzmi zahtjev za Izdavanje preslika medicinske dokumentacije