Služba za centralno naručivanje bolesnika

Služba za centralno naručivanje bolesnika locirana je na lokalitetu Firule, zgrada Klinike za ženske bolesti i porode, etaža (-1) u atriju s poslovnim prostorima. Rad sa strankama organiziran je tako da uzimaju broj na redomatu (koji je smješten unutar prostora Službe) te s brojem izađu u čekaonicu (atrij), prate monitor koji je na zidu i čekaju da dođu na red.

Rad Službe osigurava i zaštitarska služba koja je na usluzi korisnicima te ukoliko u čekaonici ima trudnica ili osoba s invaliditetom kao i roditelja s malom djecom i/ili djecom s posebnim potrebama trebaju se obratiti za prioritetni ulazak.

Radno vrijeme:

  • radnim danom: 07:30 - 15:30 h
  • rad sa strankama: 07:30 - 14:00 h
  • rješavanje zahtjeva zaprimljenih e-mailom: 14:00 - 15.30 h 

 

Preko Službe za centralno naručivanje bolesnika ne naručujemo sva radilišta u KBC-u Split.

Molimo korisnike naših usluga da provjere gdje i kada se mogu naručiti za pregled i/ili dijagnostički postupak. Dobrom informiranošću naših korisnika (osiguranika i liječnika PZZ) postižemo bolju organizaciju rada i veću učinkovitost te izbjegavamo nepotrebno čekanje na radilištu gdje se ne može realizirati zahtjev i što je najvažnije smanjujemo nepotrebno grupiranje u prostoru kao iznimno važnu mjeru u prevenciji širenja Covd-19 infekcije.

Pri dolasku u Službu za centralno naručivanje bolesnika obvezno je nošenje zaštitne i/ili medicinske maske za nos i usta (maska mora biti pravilno stavljena tako da pokriva nos i usta). Obvezna je dezinfekcija ruku alkoholnim antiseptičkim sredstvom koje je dostupno na mjestu naručivanja. Ruke se dezinficiraju nakon ulaska u prostor, a prije nego iskaznicu i dokumente predamo medicinskom osoblju koje vrši narudžbu.

Uvođenjem e-uputnice pri dolasku u Službu za centralno naručivanje bolesnika obvezno je predočiti zdravstvenu iskaznicu HZZO-a (iskaznicu osnovnog ili dopunskog osiguranja) ili drugi dokument iz kojeg je vidljiv MBO (matični broj osiguranika) u registru HZZO-a.

Predočenjem dokumenta s MBO-om osigurava se točna identifikacija osiguranika i dohvat e- uputnica s CEZIH-a, što je preduvjet kreiranja narudžbe za preglede i dijagnostičke postupke.

Narudžbu je moguće izvršiti dolaskom u Službu za centralno naručivanje bolesnika, putem e-maila, slanjem zahtjeva za terminom od strane liječnika PZZ i slanjem zahtjeva s web stranice KBC-a Split.

  • Narudžbu nije moguće izvršiti putem telefona zbog toga što ustanova osiguranoj osobi mora izdati potvrdu o narudžbi u elektronskom ili papirnatom obliku
  • Uz narudžbenicu za određene dijagnostičke postupke potrebno je uručiti ili poslati pripremu pacijenta koja je preduvjet za kvalitetno provođenje dijagnostičkog postupka (što nije moguće putem telefona)
  • Svaki zahtjev za dodjelom termina mora sadržavati e-mail adresu osiguranika ili službenu adresu ordinacije liječnika PZZ (obiteljskog liječnika, pedijatra, ginekologa, stomatologa) kao i kontakt telefon
  • Telefonskim pozivom korisnici mogu dobiti korisne informacije u svezi s naručivanjem, ali narudžbu ne mogu izvršiti
  • Ukoliko u zahtjevu nije dostavljena adresa elektroničke pošte, nažalost, kreirani zahtjev nemamo kome proslijediti! 

Zdravstvena iskaznica, tj. MBO, neophodan je pri naručivanju kao i pri otkazivanju pregleda i/ili dijagnostičkog postupka. Prilikom otkazivanja najbolje je ako osiguranik zna broj narudžbe, koji se nalazi u njenom zaglavlju (0296029632…) i ima 18 znamenki.

Kreiranje narudžbe za određene specijalističke/subspecijalističke preglede kao i dijagnostičke postupke zahtijeva predočenje nalaza specijaliste koji indicira pregled i/ili dijagnostički postupak i bez predočenog nalaza ne možemo odgovoriti na zahtjev za narudžbom. Nalaz je neophodan zbog točnog kreiranja narudžbe (K/Z/O, dijagnostika, radilište i dr.) kao i optimalnog termina u zadanim vremenskim okvirima.

 

PRIORITETNI TERMINI 

Određeni broj termina (na različitim radilištima) omogućen je liječnicima PZZ (primarne zdravstvene zaštite), liječnicima obiteljske medicine i jedino oni imaju pravo i mogućnost narudžbe.

Napomena korisnicima (osiguranim osobama): Provjerite kod svog obiteljskog liječnika mogućnost narudžbe preko prioritetnog termina.

 

Provjeravanje uputnica (CEZIH) i narudžbi (BIS) putem telefona nije moguće iz razloga što ne znamo identitet pozivatelja a GDPR zaštita osobnih podataka ne dozvoljava pristup osobnim podacima poglavito zdravstvenom kartonu pacijenta koji sadržava vrlo povjerljive podatke.

Osobnim dolaskom i posjedovanjem identifikacijskog dokumenta pacijenta za koji se vrši provjera uputnice ili narudžba smatra se dokazom ovlaštenog pristupa, dozvole od strane pacijenta (osiguranika).

Također preslik navedenih dokumenta (zdravstvena iskaznica, podsjetnik o izdanim uputnicama, liječnički nalaz, iskaznica i dr.) te slanje elektroničkom poštom je vjerodostojno za izvršavanje narudžbe.

Kontakt
Voditeljica
Duška Trgo, mag. med. techn.
Služba za centralno naručivanje bolesnika