Pristup medicinskoj dokumentaciji

Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) pacijenti  i druge zakonom ovlaštene osobe imaju pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji.

Članak 23.
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.
Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

Članak 24.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju prema stavku 1. ovoga članka pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.
 
Postupak ostvarenja pristupa medicinskoj dokumentaciji:

Uredno popunjen i vlastoručno potpisan zahtjev s prilozima poslati poštom ili predati osobno na protokol Upravne zgrade KBC-a Split, I kat, na adresi
Spinčićeva 1, 21000 Split ili poslati elektroničkom poštom na office@kbsplit.hr.

O vremenu i načinu preuzimanja preslika medicinske dokumentacije podnositelj zahtjeva će biti pravovremeno izviješten.

Zahtjev za izdavanjem preslika medicinske dokumentacije se nalazi u privitku ovog dokumenta ili se može zatražiti na protokolu Upravne zgrade KBC- a Split,
I kat, soba 1, na adresi Spinčićeva 1, 21000 Split

Preuzmi zahtjev za Izdavanje preslika medicinske dokumentacije