Prava pacijenata

Prava pacijenata su uređena i zajamčena odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata DVI-NN 169/04 i 37/08 kojima se svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdrav­stvenom stanju.

Pravo na suodlučivanje i obaviještenost

Pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog/terapijskog postupka. Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o svom zdravstvenom stanju na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti (medicinska procjena rezultata i ishoda dijagnostičkog/terapijskog postupka, preporučeni pregledi i zahvati, planirani datumi njihovog obavljanja). Ima pravo biti upoznat s  imenima i specijalizaci­jom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu. Pacijent može i odbiti primiti informaciju o svom zdravstvenom stanju, ali izjavu o odbijanju mora dati u potpisanom pisanom obliku ili odrediti osobu koja će umjesto njega primati obavijesti o njegovom zdravstvenom stanju.

Obaviješten pacijent donosi odluku o (ne)pristajanju na preporučeni medicinski postupak, a nakon svakog postupka, pacijent ima pravo na obaviještenost o uspjehu/neuspjehu i rezultatu postupka, kao i o razlozima eventualnog odstupanja rezultata od očekivanih.

Pacijent ima pravo odlučivanja o preporučenim pregledima/zahvatima, mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobav­ljanja preporučenih pregleda/zahvata i mogućim zamjenama za preporučene postupke, kao i pravo na drugo stručno mišljenje o svom zdravstvenom stanju. Drugo stručno mišljenje pacijentu je, na usmeni ili pisani zahtjev, obvezan dati svaki zdravstveni radnik visoke stručne spreme i odgovarajuće specijalizacije koji nije sudjelovao u izravnom pružanju određenog oblika zdravstvene zaštite pacijentu.

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti preporučeni dijagnostički/terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo njegov život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja. O navedenome pacijent potpisuje obrazac „Suglasnost o prihvaćanju/Izjava o odbijanju preporučenog dijagnostičkog/terapijskog postupka“. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički/terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini postupak. 

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

Zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo na obaviještenost i potpisivanje suglasnosti o preporučenim dijagnostičko/terapijskim postupcima za pacijente koji nisu pri svijesti, za pacijente s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobne ili maloljetne pacijente. U slučaju neodgodive medicinske intervencije, sve dok traje životno ugrožavajuće stanje, postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika. 

Ukoliko su interesi pacijenta i njihovog zakonskog zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, zdravstveni radnik je dužan odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb preko socijalne radnice KBC Split. 

Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

Preduvjet za sudjelovanje u znanstvenom istraživanju je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. Pacijentovo je pravo dobiti preciznu i razumljivu, pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima navedenog istraživanja. Bez potpisane suglasnosti za sudjelovanje u znanstvenom istraživanju (koju pacijent ili njegov zakonski zastupnik/skrbnik može povući u bilo koje vrijeme), pacijenta se ne smije uključiti u znanstveno istraživanje/kliničko ispitivanje.

Zahvati na ljudskom genomu

Zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta.

Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji nastaloj tijekom liječenja, a preslike iste može zatražiti te ih o svom trošku i dobiti po završetku liječenja.  

U slučaju smrti, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni/izvanbračni drug pacijenta, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat/sestra te zakonski zastupnik/skrbnik pacijenta. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

Na sljedećoj poveznici nalaze se detaljnije obavijesti o postupku ostvarenja pristupa preslici medicinske dokumentacije u KBC Split. 

Pristup medicinskoj dokumentaciji

Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na informacije o njegovom zdravlju. Svi podaci o zdravstvenom stanju i boravku pacijenta u bolnici podliježu propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo ovlastiti osobe kojima se smiju dati podaci o njegovom zdravstvenom stanju i može imenovati osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

Pravo na održavanje osobnih kontakata

Pacijent ima pravo primati posjetitelje sukladno kućnom redu zdravstvene ustanove i zabraniti posjete  određenoj osobi ili osobama.

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Pacijent ima pravo samovoljno napustiti stacionarnu zdravstvenu ustanovu, osim u slučajevima propisanim posebnim zakonom. 

Ukoliko želi napustiti zdravstvenu ustanovu pacijent mora potpisati izjavu o samovoljnom napuštanju ustanove, pred dva istovremeno nazočna svjedoka koji je također potpisuju, a izjava se pohranjuje u medicinsku dokumentaciju pacijenta.

Ukoliko pacijent samovoljno napusti zdravstvenu ustanovu bez najave, zdravstveni radnik je obvezan taj podatak upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta i obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti obavještena o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu i o njegovom zdravstvenom stanju, a nadležna tijela u slučajevima određenim posebnim propisima. KBC Split o samovoljnom napuštanju ustanove obaviještava nadležnu policijsku postaju.  

Pravo na privatnost

Pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost pri svakom pregledu, dijagnostičkoj obradi, terapijskom postupku te prilikom pružanja osobne njege.

Pravo na naknadu štete

Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. 

  Dokumenti

  Uredba o zaštiti podataka

  Od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj kao članici Europske unije se izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

  U Republici Hrvatskoj je primjena Uredbe dodatno regulirana i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) .

  Klinički bolnički centar Split (u daljnjem tekstu: KBC Split) sukladno zahtjevima Uredbe i navedenog Zakona prikuplja Vaše osobne podatke temeljem zakonite osnove te kontinuirano usklađuje svoje poslovanje kako bi korisnicima svojih usluga odnosno pacijentima osigurao odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

  KBC Split prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene zaštite i provođenja znanstvenih istraživanja ali i u svrhu ugovaranja usluga i ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja drugih zadaća koje su od javnog interesa. Uz to postoji mogućnost prikupljanja i obrade podataka koji su nužni zbog ispunjenja zakonom propisanih obveza KBC-a Split.

  KBC Split prikuplja samo onoliko podataka koliko je nužno za ispunjenje određene svrhe tj. izvršavanje usluge koju pruža. Pritom brinemo da se Vaši osobni podaci obrađuju na zakonit način, pridržavajući se propisanih načela obrade osobnih podataka, kao što je zakonitost, poštenost i transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost, povjerljivost i pouzdanost.