O nama

O nama

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova koja obavlja specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti te organizira i pruža usluge za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu te višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

KBC Split je najveći bolnički centar u Dalmaciji koji zapošljava približno 3700 djelatnika. Središnja je zdravstvena ustanova županije Splitsko-dalmatinske i cijelog južnog područja Hrvatske, a nalazi se na trima lokacijama u Splitu: Firulama, Križinama i centru Grada te na jednoj lokaciji izvan Splita, u podružnici u Zagvozdu.

Našoj ustanovi, kao regionalnoj bolnici, gravitira oko 1 000 000 državljana Republike Hrvatske i oko 500 000 stanovnika južnog dijela susjedne Bosne i Hercegovine te 500 000 turista tijekom turističke sezone.

KBC Split ima oko 1500 akutnih i 30 kroničnih ugovorenih postelja te 24 operacijske dvorane. U sklopu bolnice djeluje 15 klinika, 4 klinička zavoda, 6 zavoda i 6 odjela i odsjeka. Za obavljanje ostalih poslova ustrojeno je ravnateljstvo i 11 službi.

U KBC-u Split godišnje se hospitalizira preko 50 000 pacijenata koji ostvaruju više od 450 000 dana bolničkog liječenja, dok se u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti godišnje prima preko 600 000 pacijenata kojima se pruža više od 2.500 000 usluga.

Vlasnik bolnice je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Sjedište je u Splitu, Spinčićeva 1. 
Osnovni opći akt je Statut, a drugi akti su Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima djelatnika te Pravilnik o nazivima radnih mjesta u Kliničkom bolničkom centru. 

Tijela upravljanja Kliničkog bolničkog centra su Upravno vijeće, Ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnji nadzor i Kolegij medicinskih sestara.