Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju je ustrojstvena jedinica nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u Kliničkom bolničkom centru Split. Kao samostalna organizacijska jedinica osnovana je 2020. godine, nakon ukidanja Zajedničke službe za unutarnju reviziju.

Služba za unutarnju reviziju neovisna je o drugim ustrojstvenim jedinicama institucije u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju.

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem odnosno korporativnog upravljanja.

Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje revizija te pružanje savjetodavnih usluga.

Poslovi planiranja i obavljanja unutarnje revizije obuhvaćaju:

  • izradu strateških i godišnjih planova te planova pojedinačnih revizija
  • obavljanje revizija i drugih aktivnosti u skladu s planom
  • izvještavanje o provedbi unutarnje revizije
  • praćenje provedbe danih preporuka.

Savjetodavne aktivnosti se provode u skladu s postojećim resursima na način da se vrsta i obuhvat istih određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji traži savjet u cilju poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem.

Kontakt
Voditeljica
Marina Rubić, dipl. oec.