Služba za nabavu

Služba za nabavu osnovana je kao samostalna organizacijska jedinica KBC-a 2010. g.

U suradnji s klinikama/zavodima/odjelima/službama unutar KBC-a Služba priprema i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Planu nabave i Financijskom planu bolnice.

Sukladno internim aktima KBC-a Služba obavlja i poslove vezane za izradu plana nabave i praćenje procesa izvršavanja plana nabave odnosno poslove nabave i skladištenja dijela robe potrebne za redovno poslovanje bolnice (uredski materijal, tiskanice, materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, tekstilna oprema, nemedicinski sitan inventar, radna i zaštitna odjeća i obuća, proizvedena dugotrajna imovina).

Sama Služba za nabavu je smještena je na I. katu Upravne zgrade, Spinčićeva 1, soba br.8., dok su skladišta smještena na dva lokaliteta:

  • lokalitet Firule, podrum Upravne zgrade, Spinčićeva 1,
  • lokalitet Križine, Šoltanska 1

Skladište na lokalitetu Firule radi ponedjeljkom, srijedom i petkom, a na lokalitetu Križine utorkom i četvrtkom.

Kontakt
Voditeljica
Kristina Dragin Jelić, mag. iur.
Skladište - lokalitet Firule (ponedjeljak, srijeda i petak)
Skladište - lokalitet Križine (utorak i četvrtak)