U KBC-u Split održan je dvodnevni tečaj „Trijaža u OHBP- u“

U cilju što boljih priprema za početak rada OHBP-a, 10. i 11. rujna 2022. u KBC-u Split održan je  dvodnevni tečaj „Trijaža u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu“, odnosno edukacijske vježbe trijaže za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Tečaj je pohađalo 30 medicinskih sestara i tehničara iz KBC-a Split koji rade na hitnim prijemima: kirurškom, internom, pedijatrijskom, neurološkom, pulmološkom  i infektološkom.

Tečaj su održali medicinske sestre/tehničari nacionalni instruktori trijaže s Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Zagreb.    

Polaznici su na tečaju slušali predavanja o trijažnom procesu odraslih, djece, trudnica i psihički oboljelih osoba. Kroz niz interaktivnih radionica, učili su na scenarijima kako trijažirati pomoću ATS ljestvice. Po završetku učenja polaznici su imali pismenu i usmenu provjeru znanja.

Sukladno standardu za djelatnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine, edukacijom polaznika unaprjeđujemo kvalitetu skrbi za hitnog pacijenta.

Primarni cilj trijaže je što brže identificirati stanja koja ugrožavaju život i započeti njihovo liječenje i zbrinjavanje. Trijaža se radi na osnovu potrebe za brzom intervencijom koja bi smanjila ugroženost života bolesnika, poboljšala ishod liječenja i smanjila patnju bolesnika. Trijaža je osnovna funkcija koja podupire pružanje skrbi u svim odjelima hitne medicine, gdje različiti broj ljudi s različitim tegobama može stići u isto vrijeme.

Svrha trijaže je omogućiti razinu i kvalitetu njege koju se pruža zajednici proporcionalno objektivnim kliničkim kriterijima, a ne administrativnim ili organizacijskim potrebama. Na taj način standardizirani sustavi trijaže imaju cilj optimizirati sigurnost i učinkovitost hitnih službi bolnica i osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama cjelokupnom stanovništvu.

Primjena i korištenje standardnih sustava trijaže osigurava poboljšanje kvalitete rada u OHBP-u jer omogućava usporedbu ključnih pokazatelja uspješnosti, kako unutar OHBP-a tako i između dva odjela hitne medicine. Informacijski sustav u zdravstvu omogućava točan izračun vremena potrebnog za obradu naspram raznih ishoda za bolesnika, uključujući i kategoriju trijaže, glavnu tegobu, dijagnozu i odredište na koje je bolesnik upućen.

Trijaža je autonomna sestrinska uloga i neophodna je za sigurnost i pravodobnu skrb bolesnika, a trebala bi je provoditi kvalificirana trijažna sestra s kliničkim znanjem i iskustvom iz hitne medicine, te završenom edukacijom iz trijaže.

 

 

ZADNJE NOVOSTI