Odjel za medicinsku fiziku

Odjel za medicinsku fiziku

Djelatnost medicinske fizike primjenjuje fizikalna načela i metode u dijagnostičkim i terapijskim postupcima u svrhu prevencije, dijagnoze i terapije bolesti, pri tom vodeći računa o kvaliteti, optimizaciji i sigurnosti ovih postupaka. Medicinski fizičari svojim radom pokrivaju područja radioterapije, dijagnostičke i intervencijske radiologije te nuklearne medicine. Odjel za medicinsku fiziku KBC-a Split ustrojen je u 10. mjesecu 2018. godine kao samostalna ustrojstvena jedinica. 

Opis poslova medicinskih fizičara

Radioterapija:

 • Planiranje radioterapije i dozimetrijska kontrola  za onkološke bolesnike
 • Kontrola i osiguranje kvalitete radioterapijskog procesa
 • Ispitivanje, kontrola i osiguranja kvalitete radioterapijske opreme
 • Prihvatna i periodička ispitivanja radioterapijskih uređaja
 • Dozimetrija i zaštita od zračenja pacijenata i osoblja

Nuklearna medicina:

 • Dozimetrija terapijskih i dijagnostičkih doza za pacijente
 • Ispitivanje,kontrola i osiguranje kvalitete nuklearno-medicinske opreme
 • Dozimetrija i nadzor otvorenih izvora zračenja
 • Optimizacija dijagnostičkih doza za pacijente
 • Dozimetrija i zaštita od zračenja pacijenata i osoblja

Radiologija:

 • Dozimetrija dijagnostičkih doza pacijenata
 • Ispitivanje, kontrola i osiguranje kvalitete radiološke opreme
 • Optimizacija doza i dijagnostičkih protokola za pacijente
 • Dozimetrija i zaštita od zračenja pacijenata i osoblja
Kontakt
Voditelj
Dario Hrepić, mag. educ. phys.
Tajnik/ca
Odjel za medicinsku fiziku