Upute

Kako laboratorijski nalazi imaju značajnu ulogu u skupu informacija na kojima se temelje mnoge liječničke odluke Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) definiralo je unaprijeđenje kvalitete laboratorijskog rada u Hrvatskoj kao jedan od svojih glavnih strateških ciljeva. Danas, kada je analitička faza laboratorijskog rada poboljšana automatizacijom, najveći dio pogrešaka u laboratorijskoj medicini (46-68%) proizlazi iz predanalitičke faze. Da bi smanjili predanalitičke greške neophodno je standardizirati postupke uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij kao i pravilno pripremiti pacijenta za uzorkovanje krvi u skladu s pretragama koje se traže (CSLI smjernica navodi kao je potrebno samo provjeriti da li je pacijent natašte). Važno je i napomenuti da svaki analit koji se određuje ima određenu stabilnost i način pohrane ukoliko analizu nije moguće odmah izvršiti (važno za suradne ustanove i ustanove za kućnu njegu). U Katalogu pretraga navedene su sve pretrage koje je Zavod za medicinsku-laboratorijsku dijagnostiku KBC Split ugovorio s HZZO 2015.g. Navedena je i vrsta uzorka za analizu te upute za pripremu bolesnika vezane uz pojedine analize. Ukoliko u tablici nije drugačije navedeno pacijent se mora pridržavati općih uputa za pripremu bolesnika prije uzimanja uzorka krvi. Budući da pacijent treba biti ispravno pripremljen za uzimanje uzorka krvi važno mu je upute za pripremu dati još u liječničkoj ordinaciji. Stoga smo vam pripremili pisane upute kako bi se izbjegle moguće predanalitičke pogreške.