Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju je medicinska i znanstvena ustanova za područje psihijatrijske djelatnosti koja djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu. Osim polikliničkog i konzilijarnog rada, Klinika skrbi za hospitalizirane bolesnike uključujući intenzivnu skrb.

U sastavu klinike djeluje i Centar za psihotraumu u okviru koga se provodi nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći hrvatskih branitelja.

Klinika za psihijatriju obavlja složenu dijagnostičko-terapijsku, specijalističko - konzilijarnu i edukativnu djelatnost u stacionarnim i polikliničkim segmentima. Na Klinici se  obavlja edukacija studenata medicine i dentalne medicine,  studenata zdravstvenih studija, te trajno usavršavanje liječnika u psihijatriji, užim specijalnostima u psihijatriji kao i u drugim specijalnostima koje u kurikulumu usavršavanja imaju edukaciju iz psihijatrije. Pored navedenih aktivnosti Klinika se bavi i provođenjem znanstveno istraživačkog rada i publikacijom znanstvenih i stručnih članaka i knjiga. Svi članovi Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu  (4 nastavnika – D. Lasić, B. Uglešić, T. Franić, T. Glavina i 9 asistenata -  M. Kaliterna, Ž. Kralj, L. Kustura, D. Krnić, S. Krnić, M. Milanović, D. Mrass, N. Sikirica, M. Žuljan Cvitanović ) su djelatnici Klinike za psihijatriju, a D. Britvić je nastavnik i član Katedre za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta.

Hitni prijem
Kontakt
Hitni psihijatrijski prijem
Zavod za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb
Kontakt
Intenzivna skrb
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, dr. med.
Glavna sestra
Tihana Rađa, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Odjel za psihotične poremećaje
Voditeljica
Žana Kralj, dr. med.
Glavna sestra
Đeni Đerek Preljvukić, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Odjel za afektivne poremećaje
Voditeljica
Duška Krnić, dr. med.
Glavna sestra
Ilijana Hrga, univ. bacc. med. techn.
Zavod za socijalnu psihijatriju sa psihotraumom
Kontakt
Regionalni centar za psihotraumu
Pročelnica
izv. prof. dr. sc. prim. Dolores Britvić, dr. med.
Kontakt
Odjel za integrativnu psihijatriju
Voditelj
Damir Mrass, dr. med.
Glavna sestra
Iris Marin Prižmić, mag. med. techn.
Kontakt
Odjel za socijalnu psihijatriju i bolesti ovisnosti
Voditelj
Ante Delić, dr. med.
Glavna sestra
Martina Karoglan, univ. bacc. med. techn.
Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom
Kontakt
Zavod za kliničku psihijatriju
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. prim. Davor Lasić, dr. med.
Glavna sestra
Tatjana Lončar, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Odjel za kliničku psihijatriju i psihogerijatriju
Voditeljica
Marjana Milanović, dr. med.
Glavna sestra
Jadranka Gardun, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju
Voditeljica
Maja Rogulj, dr. med.
Glavna sestra
Petra Zeljković, univ. bacc. med. techn.
Odjel za kliničku psihologiju
Kontakt
Odjel za kliničku psihologiju
Voditeljica
Romilda Roje, mag. psych.
Kontakt
Predstojnik
izv. prof. dr. sc. prim. Trpimir Glavina, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist forenzičke psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
Tajnica
Jelena Petrušić
Glavna sestra
Dijana Blažević, mag. med. techn.
Klinika za psihijatriju - naručivanje