Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Klinika za bolesti srca i krvnih žila je stručno-medicinska, znanstvena i nastavna baza za bolesti srca i krvnih žila u regiji.

U svakodnevnom radu primjenjuju se najsuvremenije metode liječenja medikamentozne i intervencijske te razne hibridne postupke sukladno suvremenim medicinskim znanjima Klinika je jedina organizacijska jedinica koja pruža tercijalnu zaštitu za sve četiri južnohrvatske županije, a sekundarnu i tercijalnu bolničku zaštitu za Splitsko – dalmatinsku županiju i po tome je jedinstvena u Republici Hrvatskoj.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila obavlja i nastavnu djelatnost koja se provodi preko obrazovanja učenika medicinskih škola, studenata medicine i dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja. Na Klinici se provodi specijalistički i subspecijalistički staž liječnika KBC-a Split i liječnika drugih ustanova, kao i pripravnički staž doktora medicine.

Kardiološki odjel je osnovan u sklopu Klinike za unutarnje bolesti unutar kojeg je 1967.godine formirana Koronarna jedinica. Godine 1973. osnovan je i laboratorij za kateterizaciju srca koji je zaživio tek 2000.g. od kada se rutinski vrše dijagnostičke i intervencijske procedure na srcu. Klinički odjel za bolesti srca i krvnih žila izdvaja se iz Klinike za unutarnje bolesti 2014g. te postaje samostalni Zavod za bolesti srca i krvnih žila, a 2015. i Klinika za bolesti srca i krvnih žila.

Klinika djeluje na dva lokaliteta Firule i Križine. Stacionarni dio ima 81 bolesničkih postelja koje su raspoređene po Zavodima i Odjelima te 4 postelje Dnevne bolnice organiziranih na razini Klinike. U Klinici za bolesti srca i krvnih žila djeluju tri laboratoruja za intervencijsku kardiologiju dok je četvrti u planu, četri subspecijalističke ambulante i šest dijagnostičkih laboratorija. Na Klinici se obavlja i znanstveno istraživački rad, surađuje s Hrvatskim kardiološkim društvom.

Popis svih ambulantnih usluga Klinike za bolesti srca i krvnih žila

DNEVNA BOLNICA

Popis usluga Dnevne bolnice:

 • Dijagnostička koronarografija
 • Aortografija
 • MSCT koronarografija
 • Elektrokardioverzija ( ECV )
 • Venepunkcija
 • Transfuzija krvnih pripravaka

KARDIOLOŠKA POLIKLINIKA ( AMBULANTE)

 • opća kardiološka ambulanta
 • Ambulanta za zatajivanje srca 
 • Ambulanta za ishemijske bolesti srca 
 • Ambulanta za aritmije
 • Prioritetna ambulanta 
 • Ambulanta za EKG
 • Ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca
 
Neinvezivna kardiološka dijagnostika

24 EKG po Holteru

Dinamična elektrokardiografija (Holter) registriranje je EKG-a tijekom 24 sata, uz uobičajeno bolesnikovo ponašanje. Bolesnik cijeli dan nosi mali aparat s disketom za snimanje EKG-a, s elektrodama postavljenim na koži u području srca i vodi dnevnik s bilješkama o svojim aktivnostima i  zdravstvenim smetnjama.

ERGOMETRIJA

Ergometrija je funkcionalna metoda pretrage srca pri kojoj se registrira rad srca uz dozirano opterećenje bolesnika. Fizičko opterećenje se postiže na pokretnoj traci s mogučnošću doziranja brzine. Tijekom pretrage stalno se promatra bolesnikov puls, krvni tlak, disanje i EKG krivulja.

EHOKARDIOGRAFIJA – UZV srca

Pretraga je neinvazivna i bezbolna te sve se više primjenjuje kao pretraga u bolesnika s bolestima srca i krvnih žila.. Pomoću UZV mogu se prikazati slike srčanih šupljina, stijenka ventrikula, atrija i velikih krvnih žila, srčanih pregrada i zalisaka, srčane ovojnice i cjelokupan izgled srca.

 

Popis najznačajnih hospitalnih usluga  Klinike za bolesti srca i krvnih žila:
 

Ehokardiografske metode:

 • transtorakalna ehokardiografija: 2D/3D standardna ehokardiografija, 2D/3D “speckle tracking” ehokardiografija, evaluacija mišićnog rada metodom “echo myocardial work”
 • transezofagijska ehokardiografije
 • stres ehokardiografija
 • post hoc analize korištenjem Echo Pack programa
 • ehokardiografsko navođenje implantacija LAAO i PFO okludera

Koronarografija- invazivna dijagnostička metoda, kojom se pomoću posebnih katetera i radiološkog kontrastnog sredstva prikazuju epikardijalne koronarne arterije.

PCI elektivna – perkutana koronarna intervencija – metoda kojom se posebnim balonima i stentovima „šire“ aterosklerotski izmijenjene epikardijalne koronarne arterije

PCI hitni (STEMI i NSTEMI) – perkutana koronarna intervencija – metoda kojom se posebnim balonima i stentovima „šire“ aterosklerotski izmijenjene epikardijalne koronarne arterije, odnosno postiže reperfuzija prethodno okludirane arterije. Zlatni standard u liječenju akutnog infarkta miokarda.

TAVI – transkateterska implantacija aortnog zaliska u bolesnika sa teškom stenozom, kod kojih ja visok i umjeren rizik klasične kardiokirurške operacije zamjene aortnog zaliska.

Rotablacija – (rotacijska aterektomija) - metoda koja olakšava dilataciju kalcificiranih (tvrdih) suženja epikardijalnih koronarnih arterija rotacijom dijamantnog „svrdla“ brzinom od oko 150 000 okretaja/min.

Optička koherentna tomografija (OCT)/ intravaskularni UZV (IVUS) – dijagnostičke metode, kojima se vizualizira unutarnji lumen epikardijalne koronarne arterije, u svrhu procjene aterosklerotskih plakova, kao i optimizacije umetnutih stentova (posebno značajno u intervencijama na deblu lijeve koronarne arterije, bifurkacijskim stenozama, …)

Kompleksne intervencije uz ECMO (izvantjelesna membranska oksigenacija) – perkutane koronarne intervencije u visoko rizičnih i hamodinamski nestabilnih bolesnika, koje zahtijevaju hemodinamsku potporu i oksigenaciju („umjetna pluća“)

Intravaskularna litotripsija – metoda kojom se „ultrazvučnim udarima“ s posebnim balonima postiže „razbijanje“ kalcificiranih lezija, u svrhu optimalne ekspanzije stenta

Elekstrostimulacijski program:

 • implantacije i zamjene elektrostimulatora (jednokomorni, dvokomorni),
 • implantacije u sklopu HIS pacing programa,
 • implantacije i zamjene resinkronizacijskih uređaja (CRT-P, CRT-D),
 • implantacije i zamjene transvenskih implantabilnih kardioverter defibrilatora (ICD),
 • implantacije i zamjene subkutanih implantabilnih kardioverter defibrilatora (S-ICD).

Početkom 2021. u planu je pokrenuti program ekstrakcije i eksplantacije (uklanjanja) elektrostimulacijskih/defibrilacijskih sustava.

Elektrofiziološki program:

 • elektrofiziološke studije,
 • liječenje RF ablacijom s i bez 3D-mapping sustava,
 • liječenje cryo ablacijom,
 • liječenje složenih aritmija epikardijalnim pristupom,
 • implantacije okludera u aurikulu lijevog atrija (LAAO),
 • implantacija okludera za zatvaranje defekata interatrijskog septuma,
 • inovacijske studije.
Kontakt
Predstojnica
prof. dr. sc. Darija Baković Kramarić, dr. med., specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja kardiologije
Tajnik/ca
Klinika za bolesti srca i krvnih žila-Firule
Tajnik/ca
Klinika za bolesti srca i krvnih žila-Križine
Glavna sestra
Dijana Vidošević, mag.med.techn.
Klinika za bolesti srca i krvnih žila - poliklinika Križine
Naručivanje pacijenata na dijagnostičke pretrage Križine
Naručivanje bolesnika na ambulantni pregled Križine