Klinika za unutarnje bolesti

Klinika za unutarnje bolesti je vodeća zdravstvena, znanstvena i nastavna sastavnica  KBC-a Split u kojoj se godišnje dijagnostički obradi  30 000 osoba te hospitalizira 6400  bolesnika a kroz dnevne bolnice zbrine više od  30 000  slučajeva. 

Klinika ima stacionarni kapacitet od 190 bolesničkih postelja i 31 postelja u dnevnim bolnicama, a sastoji se od 6 zavoda: Zavoda za gastroenterologiju, Zavod za nefrologiju s hemodijalizom, Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu s kliničkom farmakologijom, Zavoda za hematologiju, Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju i Zavod za endokrinologiju s dijabetologijom.  Na Klinici je zaposleno ukupno 423 djelatnika: 105  liječnika, od čega 61 specijalista, 43 liječnika specijalizanata i 1 doktor medicine na projektu i 255 medicinskih sestara. Na klinici je 10 sestara sa završenim diplomskim studijem sestrinstva te 95  sestara sa završenim preddiplomskim studijem sestrinstva. 

Klinika pruža sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu skrb na dva lokaliteta (Firule i Križine), primarnu zdravstvenu zaštitu (Hitni interni prijem) te ekspertnu razinu zdravstvene zaštite (referentni centar).

Nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odjela zdravstvenih studija- Studij sestrinstva, te Srednje zdravstvene škole Split.  Obavlja znanstveno-nastavnu djelatnost na 5 studijskih programa (Studij medicine, Studij farmacije, Studij medicine na engleskom, Studij dentalne medicine, Odjel zdravstvenih studija)  kroz pet katedri Medicinskog fakulteta (Katedra za internu medicinu, Katedra za patofiziologiju, Katedra za kliničku propedeutiku, Katedra za farmakologiju, Katedra za liječničke vještine) te Odjel zdravstvenih studija. Osim vlastitih specijalizanata Klinika je mjesto stručnog usavršavanja i specijalizantima iz drugih dijelova Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Klinika je svakog ljeta pružatelj edukacije stranim studentima u sklopu ERASMUS programa studentske razmjene.

Klinika je organizator i suorganizator više tečajeva trajne medicinske edukacije prve i druge kategorije, a nastavnici klinike sudjeluju u nastavi na više poslijediplomskih studija raznih disciplina. Liječnici u znanstveno-nastavnom zvanju često su pozvani predavači na domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, a pojedini su ostvarili su međunarodnu edukaciju putem inozemnih stipendijskih programa.

Na klinici se provode klinička istraživanja te istraživački projekti financirani sredstvima EU fondova, te je nositelj jedne titule referentnog centra Ministarstva zdravstva.

U znanstveno-nastavnom zvanju su 1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 10 izvanrednih profesora, 9 docenata, 15 doktora znanosti, 1 magistar znanosti. U sklopu Klinike se nalazi se po multimedijski opremljena knjižnica jedna knjižnica na svakom lokalitetu i 3 seminarske učionice. U knjižnicama se svakodnevno odvijaju stručni kolegiji klinike, stručni i znanstveni sastanci liječnika i medicinskih sestara, a koriste se i za nastavu studenata te za različite edukativne tečajeve i simpozije.

 

Kontakt
Predstojnica
izv. prof. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović, dr. med.
Tajnik
Jure Bazina
Glavna sestra
Dolores Poljak, mag. med. techn.
Klinika za unutarnje bolesti - šalter