Klinika za infektologiju

Klinika za infektologiju

Danas je Klinika vodeća ustanova u južnom dijelu Dalmacije sa ukupno 54 djelatnika. Godišnje se na na jednom kliničkom zavodu i jednom odjelu Klinike sa ukupno 42 bolesničke postelje (36 za odrasle te 6 za djecu) hospitalizira se oko 1 300 bolesnika godišnje, obavi se oko 1 320 pregleda u hitnoj ambulanti, te oko 3 200 pregleda u polikliničkoj ambulanti.

U Klinici se obavlja prijem, dijagnostika i terapija infektivnih bolesti preko ambulantno polikliničkog rada, hospitalizacije, te konzilijarne službe. Klinika se bavi i istraživačkim radom te edukacijom kadra. Klinika za Infektologiju trenutno zapošljava 10 liječnika infektologa, 33 medicinske sestre te 6 pomoćnih radnika. U Klinici su trenutno na specijalističkom usavršavanju iz infektologije 4 doktora medicine, a specijalizaciju iz infektologije u Klinici obavljaju i vanjski specijalizanti iz zdravstvenih ustanova sa područja Dalmacije.

Ustrojstvene jedinice

  • Zavod za Infektologiju
  • Odjel za infektivne bolesti djece i ferbrilna stanja

Informacije za bolesnike

Hitan prijem za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata. Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

Dnevna bolnica za djecu i odrasle

U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog pregleda i bolničkog liječenja,u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica nudi alternativu 24-satnoj hospitalizaciji. Ima strukturirani program koji pruža dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osobama oba spola, mlađe i starije životne dobi, raznih dijagnostičkih skupina uz najčešću primjenu antiinfektivne terapije. Dnevna bolnica oblik je organizacije, ali i način pružanja dijagnostičkoterapijskih postupaka izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak u bolnici. Najkraći bravak u Dnevnoj bolnci je 6 sati,a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja anameneze i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu.

Poliklinička specijalistička ambulanta

Kako se naručiti na pregled

Za specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti osobnim dolaskom na Infektološku polikliniku  (Istočni dio bolnice Križine,prizemlje) ili putem telefona na broj 021 557-329 .

Pritom je obavezno istaknuti i sljedeće podatke:

  • Ime i prezime bolesnika
  • MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • Adresa i broj telefona bolesnika za kontakt
Nastava

Katedra za infektologiju  djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu  i Klinike za infektologiju, KBC Split.

Nastavnici katedre za infektologiju sudjeluju u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi integriranog studija Medicine i Dentalne medicine. Pored toga, na preddiplomskom studiju  Sestrinstva sudjeluju u nastavi iz predmeta Klinička medicina I, podpredmet infektologija.

Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Pročelnik Katedre za infektologiju: prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić, dr.med.

Zamjenik pročelnika: prof. prim. dr. sc. Boris Lukšić

Nastavnici i suradnici

Redoviti profesori: prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med. , prof. prim. dr. sc. Boris Lukšić

Docenti: doc. prim. dr. sc. Dragan Ledina

Asistenti: dr. sc. Svjetlana Karabuva dr.med, dr. sc. Dominko Carev, dr.med., dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr.med., dr. med. spec. Nikica Kuzmičić, dr. med.spec. Irena Jeličić, dr. med. spec. Robert Glavinić

Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr. med., specijalistkinja infektologije
Tajnik/ca
Klinika za Infektologiju
Glavna sestra
Ivana Zebić, mag. med. techn.
Klinika za infektologiju