Poliklinika Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Ambulanta za patohistološku dijagnostiku

Lokalitet Firule

U ambulanti se provodi zaprimanje i disekcija uzoraka te intraoperativna  dijagnostika.
Prijem uzoraka za trajnu dijagnostiku, organiziran je u dva termina, od 7.30-9.30 h i od 13.30-14.30 h
Prijem uzoraka za intraoperativnu dijagnostiku od 7.30 do 15.00 h. 
Radno vrijeme ambulante od ponedjeljka do petka, od 7.30 h do 15.30 h. 
U ambulanti rade liječnici patolozi i laboratorijski djelatnici raspoređeni prema dnevnom 
rasporedu.

Kontakt
Ambulanta za patohistološku dijagnostiku
Ambulanta za molekularnu patologiju

Lokalitet Firule

U ambulanti se provodi uzorkovanje,  zaprimanje i genske analize.
Vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h., bez prethodnog naručivanja.
NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

Kontakt
Ambulanta za molekularnu patologiju
Ambulanta za citološku dijagnostiku

Lokalitet Križine

U ambulanti se svaki radni dan, bez prethodnog naručivanja, vrše punkcije svih jasno palpabilnih promjena na tijelu, uzimanje iscjetka iz dojki, skarifikata i briseva nosa na eozinofile. Ukoliko pacijent ima ranije nalaze relevantnih specijalističkih, laboratorijskih i/ili slikovnih pretraga (ultrazvuk, CT, MSCT ili MRI) potrebno ih je ponijeti sa sobom.  

Punkcije na palpaciju i iscjedak iz dojke svaki radni dan od 8:30 do 10:00 h.                                     

Bris nosa na eozinofile svaki radni dan od 10:00 do 10:30 h. 

Za analizu urina i sputuma/iskašljaja pacijent se treba prethodno naručiti na tel. 021-557-680 u vremenu od 11:30 do 13:30 (detaljne upute navedene u uputama za pacijente).

Kontakt
Ambulanta za citološku dijagnostiku
Ambulanta sudske medicine

Lokalitet Firule

U ambulanti se provodi uzorkovanje,  zaprimanje i analitička  laboratorijska obrada post mortem uzoraka, kliničkih uzoraka, te uzoraka po nalogu Suda i ugovornih stranaka.
Za toksikološke analize potrebno se prethodno naručiti putem telefona u vremenu od 08:00 do 13.00. 
Radno vrijeme ambulante od ponedjeljka do petka, od 7.30 h do 15.30 h.

Kontakt
Ambulanta sudske medicine

Upute za pacijente

NALAZI

VAŽNA NAPOMENA:

NALAZI patohistološke  dijagnostike predižu se na Klinikama/Odjelima/ Zavodima gdje je bilo uzorkovanje. Ukoliko je uzorkovanje u ambulantama Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, nalazi se predižu u predviđenim prostorima Zavoda ili se po dogovoru šalju putem maila. 

Ured za izdavanje nalaza i informacije 

Tel.+38521 556 375, od ponedjeljka do petka, u terminu od 11.30 h do 13.30 h.

email: phdnalazi@kbsplit.hr

Rezultate dijagnostike nije moguće dobiti putem telefona.

 

NALAZI citološke dijagnostike predižu se na šalteru Odjela za kliničku citologiju, radnim danom od 11:30 do 13:30 h.

Nalazi citološke punkcije koji se obavljaju na Zavodu za radiologiju predižu se na šalteru  Odjela za kliničku citologiju, radnim danom od 11:30 do 13:30 h.

Nalaz punkcije štitnjače prediže se na šalteru Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu (lokalitet Firule) gdje se i vrše punkcije. Nalaze PAPA testova iz ginekoloških ambulanti preuzimaju izabrani ginekolozi. Svoj nalaz možete primiti i poštom (pri predaji uzorka dostaviti adresiranu i frankiranu omotnicu) ili elektronskom poštom.

Lokalitet Križine, Odjel za citologiju. 

Tel. +38521 557 680, od ponedjeljka do petka, u terminu  od 11.30 h do 13.30 h. 

email: citologija@kbsplit.hr

 
Rezultate dijagnostike nije moguće dobiti putem telefona.

IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI I DOZVOLE ZA UKOP

Potvrde se izdaju za bolničke pokojnike, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h-do 14.30 h., na lokalitetu Firule. 
Potvrde se izdaju rodbini pokojnika ili ovlašteniku, uz predočenje osobne iskaznice ili potvrde o ovlaštenju.
Dokumenti koji su potrebni za izdavanje potvrde o smrti: osobna iskaznica preminule osobe ili drugi važeči dokument identifikacije.
Ured za izdavanje potvrde o smrti i dozvole za ukop Tel.+38521 556 334, od ponedjeljka do petka, u terminu od 11.30 h do 13.30 h. 

email: mrtvozorstvo@kbsplit.hr  

KVANTITATIVNI BCR/ABL TEST

 Lokalitet Firule, tel: +38521 556 486

DETEKCIJA JAK 2 (V617F), MUTACIJE

Lokalitet Firule, vadenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h., bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA BCR/ABL t (9;22) TRANSLOKACIJE

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h., bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA MUTACIJA FAKTORA TROMBOFILIJE

Vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA EGFR (T790M) MUTACIJE

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA HFE POLIMORFIZMA

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA POLIMORFIZMA GENA CYP2C9*2*3

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA POLIMORFIZMA GENA VKORC1

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja.

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA POLIMORFIZMA GENA TPMT

Lokalitet Firule, vađenje krvi u Laboratoriju za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h, bez prethodnog naručivanja. 

NAPOMENA: Nije potrebno biti na tašte. Krv se uzorkuje u epruvetu s K EDTA

DETEKCIJA MUTACIJA ONKOGENA: EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA

Lokalitet Firule, potrebno je donijeti potvrdu o E-uputnici za navedene analize i/ili MBO pacijenta u Laboratorij za molekularnu patologiju, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h bez prethodnog naručivanja, ili navedene podatke dostaviti putem emaila: phdnalazi@kbsplit.hr

Navedene analize se provode na patohistološkim preparatima. 

 

UTVRĐIVANJE PRISUSTVA SREDSTAVA OVISNOSTI I ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA U UZORKU KRVI I URINA

Lokalitet Firule, vadenje krvi i uzorkovanje urina u Laboratoriju za toksikološke analize, od ponedjeljka do petka, od 8.00 h -10.00 h.

Krv se uzorkuje u epruvetu za biokemiju.

NAPOMENA:  potrebno se prethodno naručiti na tel: +38521 556 672

CITOLOGIJA URINA

Lokalitet Križine, naručivanje za citološku analizu urina obavlja se na prijemnom šalteru osobno (9:30-14:00 h) ili telefonski (11:30-13:30 h; 021-557-680).

Urin za citološku analizu donosi se TRI DANA ZA REDOM (ponedjeljak-srijeda) od 7:30-9:30h. Prvi dan kada donese urin pacijent treba imati u sustavu vidljivu ispravnu e-uputnicu. Urin mora biti svjež, ne stariji od 1 sat. Pacijent mora sakupiti DRUGI JUTARNJI URIN ili prvi slijedeći. Prvi jutarnji urin (noćni) nije adekvatan za pretragu zbog raspada stanica, te je poželjno da se pacijent za ovu pretragu pomokri nakon dolaska na naš Odjel u za to predviđene posudice koje dobije na šalteru. Ukoliko se radi pretraga dizmorfije eritrocita u urinu obavezno se mora izmokriti svježi urin na Odjelu. 

Ako pacijent nije pokretan, urin za citološku analizu može donijeti druga osoba u roku od jednog sata. Citološku analizu urina najbolje je učiniti na samom početku dijagnostičkog postupka, prije bilo kakvih instrumentacija (cistoskopija) ili kontrastnih radioloških pretraga (intravenska CT urografija) zbog mogućih reaktivnih promjena na urotelu. Ako je neka od navedenih pretraga učinjena potrebno je sačekati najmanje 2 tjedna prije uzimanja urina za citološku analizu. 

Kod pacijenata s trajnim ili privremenim urinarnim kateterom također je moguće izvršiti citološku analizu no nikako se ne smije uzeti uzorak urina iz vrećice, već svježi urin koji se pojavljuje iz katetera. 

CITOLOŠKI BRIS NOSA NA EOZINOFILE

Lokalitet Križine, bris se uzima u ambulanti svaki radni dan od 10 do 10:30 h. Nije se potrebno naručiti za pretragu. Ne preporučuje se primjena dekongestiva (kapi za nos) 2-3 dana prije pretrage.

SPUTUM (ISKAŠLJAJ)

Lokalitet Križine, uzorak iskašljaja uzima se i donosi na šalter Odjela kroz TRI UZASTOPNA DANA (ponedjeljak-srijeda), od 7:30-9:30 h. Jutarnji iskašljaj je najpogodniji uzorak. Pacijent treba oprati zube četkicom bez zubne paste i isprati usta vodom da bi se smanjio broj popratnih bakterija, dijelova hrane ili ostataka lijekova. Poželjno se prije iskašljavanja inhalirati oko 15 minuta (toplom vodom ili toplom fiziološkom otopinom). Nosni sekret ili slina iz usne šupljine nisu zadovoljavajući uzorak. Pacijent se treba duboko i snažno nakašljati, iz dijafragme, stežuči pri tom jako trbušne mišiće i izbaciti iskašljaj u čistu posudu (sakupiti 5-10 mL, cca količina jedne velike žlice). Ne skupljati više uzoraka u jednoj posudici. Uzorak iskašljaja treba dostaviti na šalter Odjela u roku od 2 sata od sakupljanja. 

CITOLOŠKA PUNKCIJA PROMJENE NA PALPACIJU

Lokalitet Križine, vrši se u ambulanti Odjela svakim radnim danom od 8:30 do 10 h. Nije se potrebno naručiti za pretragu. Ako pacijent ima ranije nalaze relevantnih specijalističkih, laboratorijskih i/ili slikovnih pretraga (ultrazvuk, CT, MSCT ili MRI) potrebno ih je ponijeti sa sobom. Ukoliko specijalist citolog pri pregledu procjeni da promjena nije dostupna punkciji na palpaciju pacijent će dobiti detaljne upute o naručivanju za punkciju pod kontrolom UZV-a.

CITOLOŠKA PUNKCIJA PROMJENE POD KONTROLOM ULTRAZVUKA

Aspiracijska citološka punkcija izvodi se uz pomoć ultrazvuka u suradnji s radiolozima i kliničarima. 

Citološke punkcije dojki, štitnjača, limfnih čvorova i drugih tumorskih tvorbi obavljaju se na nekoliko lokaliteta u splitskom KBC-u:

 

Klinički zavod za radiologiju-lokalitet Križine (1. kat): ponedjeljak i četvrtak od 11h

Klinički zavod za radiologiju-lokalitet Firule (2. kat): utorkom i srijedom od 11h

Klinički zavod za nuklearnu medicinu-lokalitet Firule: ponedjeljak, utorak i srijeda od 10h 

Endokrinološka ambulanta-lokalitet Križine ili Firule: u dogovoru s kliničarima

 

Naručivanje za citološku punkciju pod kontrolom UZV-a vrši se na šalterima navedenih lokaliteta. Pacijent obavezno treba imati ranije učinjen UZV pregled prilikom kojeg je indicirana citološka punkcija, te taj nalaz i druge relevantne nalaze kliničara pacijent treba ponijeti na zakazani termin. Prije punkcije poželjno je obavijestiti citologa ukoliko ste bili podvrgnuti zračenju, operaciji ili uzimate antikoagulantnu ili drugu diferentnu terapiju. 

Liječnik obiteljske medicine treba za punkciju pod kontrolom UZV-a izdati dvije e-uputnice: radiologu ("UZV promjene za ciljanu punkciju") i citologu ("punkcija pod kontrolom UZV-a i citološka analiza punktata").

PRIJEOPERATIVNO OBILJEŽAVANJE PROMJENA DOJKE

Lokalitet Križine, ukoliko vam je planirano kirurško liječenje promjene u dojci i već imate zakazan datum operativnog zahvata tada se za obilježavanje promjene potrebno ili osobno ili telefonski najaviti na šalter citologije bar 7 dana prije termina operacije (tel. 021-557-680).

Na dan operativnog zahvata potrebno je doći u 08:00 h u atrij Odjela, prijaviti se na šalteru, a citolog će vas ispratiti do prostorija za obilježavanje. OBAVEZNO PONESITE RANIJE UZV NALAZE sa sobom. Ukoliko vam je zahvat planiran u općoj anesteziji i biti ćete zaprimljeni na neki od kirurških odjela, tada se citološko obilježavanje dogovara interno među odjelima i nije se potrebno telefonski najavljivati na citologiju. 

Liječnik obiteljske medicine treba za obilježavanje promjene pod UZV izdati dvije e-uputnice: radiologu ("UZV") i citologu ("obilježavanje tumora pod kontrolom UZV-a").

Kontakt
Laboratorij za toksikološke analize
Ambulanta za patohistološku dijagnostiku
Ambulanta za molekularnu patologiju
Ambulanta za citološku dijagnostiku
Ambulanta sudske medicine