Klinika za neurologiju

U Klinici za neurologiju dijagnosticiraju se i liječe različite neurološke bolesti i poremećaji.
U sklopu Klinike djeluje jedan referentnih centara Ministarstva zdravstva RH.

Klinika za neurologiju je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za predmet Neurologija. Ujedno je i edukacijsko središte za školovanje studenata dentalne medicine te za studij  sestrinstva. Tu se educiraju  specijalizanati neurologije i drugih kliničkih specijalnosti koje u svojem programu imaju i djelomičnu neurološku izobrazbu.

Ustrojstvene jedinice klinike:

  • Zavod za kliničku neurologiju,
  • Zavod za vaskularnu neurologiju i intenzivnu skrb 
  • Poliklinika
  • Dnevna bolnica i Hitni prijam.
  • Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za evocirane potencijale

Povijest

Odjel za neurologiju KB Split utemeljen je 01.siječnja 1980.god. kao samostalna jedinica u tadašnjoj Općoj bolnici Split. Međutim neurološka djelatnost je započela znatno ranije u okviru Neuropsihijatrijskog odjela koji je ustrojen u rujnu 1943.god.

Godine 1961. je došlo do djelomičnog organizacijskog i kadrovskog osamostaljenja neurologije. Tada je Neurološki odsjek Odjela za neuropsihijatriju preseljen iz tzv. Stare bolnice (bolnica Grad) u novi paviljon na lokalitet Firule.

Nakon utemeljenja samostalne Republike Hrvatske, koncem 1993.god., dio tadašnjeg Odjela za neuropsihijatriju Nove bolnice Split (bivše Vojne bolnice) pripojen je Odjel za neurologiju KB Split. 2004. godine Odjel za neurologiju dobio je status Klinike za neurologiju.

Kontakt
Predstojnik
doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, dr. med.
Tajnik/ca
Klinika za neurologiju
Glavna sestra
Karmela Ćurković, mag. med. techn.
Poliklinika Klinike za neurologiju