Zavod za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca

Zavod za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca

Zavod je namijenjen dijagnosticiranju, liječenju i monitoriranju bolesnika s najsloženijim kardiološkim dijagnozama, komplikacijama i komorbiditetima.

Najčešće dijagnostičke i terapijske metode koje Zavod sada pruža, sukladno temeljnim dijagnozama:

 1. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom:
  praćenje laboratorijskih nalaza (lab), elektrokardiograma (EKG), radiološko snimanje srca i pluća (RTG), ultrazvuk srca (UZ), priprema pacijenta za koronarografiju i praćenje nakon nje, primjena medikamentozne terapije,  pripema pacijanta za kardiokirurski zahvat, MSCT srca i krvnih žila, test opterecenja, liječenje kardiogenog šoka interventnim metodama,.
 2. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa zatajivanjem srca:
  praćenje laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena medikamentozne terapije, uz oksigenoterapiju,
   primjena mehaničke ventilacije, dijalize,
   analiza i priprema za resinhronizacijsku terapiju (CRT, CRT-P, CRT-D),
  priprema za liječenja uznapredovalog zatajivanja srca u transplantacijskom centru.
 3. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa embolijom pluća:
  praćenje laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena medikamentozne terapije,  priprema pacijenta za interventnu proceduru (farmakomehaničku trombektomiju) i praćenje nakon što se ista izvršila.
 4. Dijagnosticiranje i liječenja pacijanata sa aritmijama:
  praćenje laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća (RTG), ultrazvuk srca, 24 satno monitoriranje i analiza EKGa, primjena medikamentozne terapije,
   primjena defibrilacije, elektrokardioverzije,
  priprema za postavljanje privremenog vanjskog i endovenskog elektrostimulatora srca (ES), kao i  priprema za postavljanje trajnog elektrostimulatora srca i defibrilatora,
  analiza u smislu resinhronizacijske terapije i priprema za elektrofiziološko ispitivanje.
 5. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa disekcijom aorte:
  kontrola laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, MSCT aorte, priprema pacijenta za koronarografiju i praćenje nakon nje, primjena medikamentozne terapije,  pripema pacijanta za kardiokirurški zahvat, radiološku i/ ili vaskularnu intervenciju
 6. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa hipertenzivnom krizom:
  kontrola laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena medikamentozne terapije, praćenje centralnog arterijskog tlaka
 7. Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa valvularnim bolestima:
  kontrola laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena medikamentozne terapije, ev priprema za kardiokirirški zahvat,  priprema za TAVI procedure
 8. Dijagnosticiranje i liječenja pacijenata sa upalnim bolestima srca (endokarditis, miokarditis, perikarditis):
  kontrola laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena medikamentozne terapije, perikardiocenteza, priprema za kardiokirurški zahvat, mehanička ventilacija i ECMO,
 9. Dijagnosticiranje, liječenje i praćenje pacijenata sa mehaničkim potporama srca, transplantiranim srcem,.:
  kontrola laboratorijskih nalaza, elektrokardiograma, radiološko snimanje srca i pluća, ultrazvuk srca, primjena interventne terapije, konzultacija sa transplantacijskim centrom.

Skrb o pacijentima se pruža, osim hospitalno, i preko Ambulante za zatajivanje srca i Dnevne bolnice kardiologije.

Uobičajne prateće bolesti su dijabetes, hipertenzija, hiperlipidemija, plućne bolesti, renalna insuficijencija, hematološke, onkološke, gastrointestinalne, neurološke i vaskularne bolesti, kao i infekcije, te u liječenju surađujemo sa kolegama iz pripadajućih specijalnosti.

Posebno je važna suradnja s kolegama iz kardioloških subspecijalnosti (kao što su invazivni kardiolozi i aritmolozi), s kardiokirurzima i timom za anesteziju i reanimatologiju.

Zavod je uključen u nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Splitu i Više zdravstvene škole.
Preko zajedničkih projekata surađuje sa Hrvatskim kardiološkim društvom (HKD), Radnom skupinom za zatajivanje srca HKD, Radnom skupinom za akutni koronarni sindrom HKD, Europskim kardiološkim društvom (ESC) i Europskim društvom za zatajivanje srca (HFA).
Posebna zadaća rada Zavoda je, pored maksimalne angažiranosti u skrbi bolesnika, trajna edukacija osoblja i implementiranje najsuvremenijih metoda liječenja, uz adekvatnu opremljenost i nadasve kvalitetan medicinski tim.

Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. Duška Glavaš, dr. med., specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja kardiologije
Glavna sestra/tehničar
Snježana Šakić, univ. bacc. med. techn.
Zavod za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca