Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Zavod za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu KBC-a Split s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije, imunologije, te hitne laboratorijske dijagnostike. Zavod u svom stručnom radu obnaša i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, koristeći novu tehnologiju i metode  prema preporukama domaćih i internacionalnih stručnih društava.  

Rad Zavoda organiziran je na dva lokaliteta - Firule i Križine i to u jutarnjoj smjeni i 24 satnom radu u hitnoj službi. Postojećom sistematizacijom KBC-a Split Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku podijeljen je na: Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu i Odjel za laboratorijsku hematologiju s koagulacijom.

U Zavodu je zaposleno je 11 specijalista te 4 specijalizanta medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 specijalist analitičke toksikologije, 1 magistra medicinske biokemije, 24 prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike i 66 laboratorijskih tehničara, te 6 pomoćnih djelatnica. Ukupno je u Zavodu zaposleno 113 djelatnika

 

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku čine dva odjela :

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Kontakt
Kontakt Odjela za med. biokemiju i lab. medicinu
Voditeljica
doc. dr. sc. Daniela Šupe-Domić, mag. med. biochem.
Glavna inženjerka
Marija Banić, univ. bacc. med. lab. diag.
Odjel za laboratorijsku hematologiju s koagulacijom
Kontakt
Kontakt Odjela za lab. hematologiju s koagulacijom
Voditeljica
doc. dr. sc. Nada Bilopavlović, mag. med. biochem.
Glavna inženjerka
Vlatka Martić, univ. bacc. med. lab. diag.
Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem.
Tajnik/ca
Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Glavna inženjerka
Ana Parić, ing. med. lab. diag.