Hitni dječji prijam

U Prijamnoj ambulanti tijekom 24 sata se vrše pregledi i zbrinjavaju djeca upućena od strane izvanbolničkih liječnika ili koju su roditelji doveli izravno u ambulantu radi zdravstvenih poteškoća za koje smatraju da zahtijevaju hitni pregled pedijatra. Djeca za koju se procijeni da se zbog zdravstvenog stanja ne mogu liječiti ambulantno primaju se na bolničko liječenje.

Kontakt
Glavna sestra
Ankica Domljan, univ. bacc. med. techn.