Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Dužnosti Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti propisane su člankom 22. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22), prema kojem je Povjerljiva osoba dužna:

·        zaprimiti prijavu i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka

·        bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti 

·        poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave 

·        bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem

·        bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave

·        pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi 

·        čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu

·        pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i tijelima nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) stupio je na snagu 23. travnja 2022.g. te je u čl. 21. i 35. obvezao Poslodavca koji zapošljava najmanje pedeset (50) radnika da mora imati uspostavljen sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odnosno da mora donijeti opći akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Temeljem čl.20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i čl. 3. i 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u KBC-u Split, imenuje se Kristina Kraljević, mag.iur. kao povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti i Blanka Kunac, mag.iur. kao zamjenik povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti.

    Obrasci

    Kontakt
    Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti