Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za infektologiju

Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za infektologiju

Informacije za bolesnike

Hitan prijem za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata. Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

Dnevna bolnica za djecu i odrasle

U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog pregleda i bolničkog liječenja,u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica nudi alternativu 24-satnoj hospitalizaciji. Ima strukturirani program koji pruža dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osobama oba spola, mlađe i starije životne dobi, raznih dijagnostičkih skupina uz najčešću primjenu antiinfektivne terapije. Dnevna bolnica oblik je organizacije, ali i način pružanja dijagnostičkoterapijskih postupaka izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak u bolnici. Najkraći bravak u Dnevnoj bolnci je 6 sati,a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja anameneze i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu.

Poliklinička specijalistička ambulanta

Kako se naručiti na pregled

Za specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti osobnim dolaskom na Infektološku polikliniku (Istočni dio bolnice Križine,prizemlje) ili putem telefona.

Pritom je obavezno istaknuti i sljedeće podatke:

  • Ime i prezime bolesnika
  • MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • Adresa i broj telefona bolesnika za kontakt
Kontakt
Poliklinička specijalistička ambulanta infektologije