Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za infektologiju

Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za infektologiju

Informacije za bolesnike

Hitan prijem za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata. Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

Kontakt
Hitni prijem za djecu i odrasle Klinike za infektologiju
Dnevna bolnica za djecu i odrasle

U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog pregleda i bolničkog liječenja,u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica nudi alternativu 24-satnoj hospitalizaciji. Ima strukturirani program koji pruža dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osobama oba spola, mlađe i starije životne dobi, raznih dijagnostičkih skupina uz najčešću primjenu antiinfektivne terapije. Dnevna bolnica oblik je organizacije, ali i način pružanja dijagnostičkoterapijskih postupaka izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak u bolnici. Najkraći bravak u Dnevnoj bolnci je 6 sati,a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja anameneze i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu.

Poliklinička specijalistička ambulanta

Za specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti osobnim dolaskom na Infektološku polikliniku  (Istočni dio bolnice Križine,prizemlje) ili putem telefona na broj 021 557-329 .

Pritom je obavezno istaknuti i sljedeće podatke:

  • Ime i prezime bolesnika
  • MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • Adresa i broj telefona bolesnika za kontakt
Ambulanta za infekcije imunokompromitiranih

- Ambulanta za infekcije imunokompromitiranih: Rastuća populacija imunosuprimiranih bolesnika nosi povećan rizik pojave infekcija bilo zbog prirođenog ili stečenog poremećaja jedne ili više komponenti obrane domaćina (hematološki i onkološki bolesnici, bolesnici na biološkoj terapiji itd.). Infekcije imunosuprimiranih domaćina predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov zbog češćih infekcija mikroorganizmima niske prirodne virulencije ili netipične i teže kliničke slike uobičajenih infektivnih bolesti. Kroz djelatnost Ambulante unaprijedit će se dijagnostika, liječenje i prevencija infekcija u ovoj rizičnoj skupini bolesnika te omogućiti konzilijarni savjet specijalistima drugih struka koji su uključeni u skrb o imunokompromitiranim bolesnicima.  

Termin pregleda dogovorite telefonski na + 385 91 155 6048 ili putem maila: infektologija.amb@kbsplit.hr

Ambulanta radi samo petkom.

Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije

- Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije: Infekcije mokraćnog sustava (IMS) najčešće su bakterijske infekcije i najčešći razlog za opravdano propisivanje antimikrobnih lijekova. Obzirom na njihovu povećanu učestalost, porast incidencije rezistetnih sojeva bakterija, te na nejedinstvenost dijagnostike, liječenja i praćenja bolesnika s IMS osnovana je Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije u sklopu Klinike za infektologiju. Njena djelatnost obuhvaća unaprjeđenje dijagnostike, liječenja i prevencije IMS, te pružanje konzilijarnih savjeta specijalistima drugih struka koji su uključeni u liječenje bolesnika s IMS. Važan dio naše djelatnosti je praćenje i liječenje spolno prenosivih infekcija, te po prvi put u KBC Split našim korisnicima je dostupna i predekspozicijska anti-HIV profilaksa. 

Termin pregleda dogovorite telefonski na +385 91 155 6048 (radnim danom od 8 do 15 sati)  ili putem maila: infektologija.amb@kbsplit.hr

Klinički bolnički centar Split (lokalitet Križine), pri Klinici za infektologiju - Dnevna bolnica,
Šoltanska ulica 1, Split

Radno vrijeme: utorkom od 11 do 15 sati.

Kontakt
Poliklinička specijalistička ambulanta infektologije