Dnevna bolnica Klinike za psihijatriju

Dnevna bolnica je vremenski ograničen strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije baziran na psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama. 

Stručni tim Dnevne bolnice čine psihijatri, medicinske sestre, radni terapeut, psiholog i socijalni radnik. Boravak u Dnevnoj bolnici svakog je radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati uključujući doručak i ručak. Za prijem u Dnevnu bolnicu potrebno je obaviti indikacijski razgovor sa psihijatrom čime se procjenjuje je li liječenje u Dnevnoj bolnici odgovarajući način liječenja za određenu osobu.

Liječenje u Dnevnoj bolnici je prijelazni oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkom liječenju. Liječenjem su obuhvaćeni bolesnici sa raznim psihičkim poremećajima, a u stanju koje dozvoljava parcijalnu hospitalizaciju: psihotični poremećaji, anksiozna stanja, depresije, sindrom sagorijevanja, poremećaji prilagodbe, poremećaji ličnosti, posttraumatski stresi poremećaj. 

Program liječenja prilagođen je potrebama pacijenta, a provode se kroz sljedeće aktivnosti: grupna psihoterapija psihoza, neuroza i depresija te stresom uzrokovanih poremećaja, radno-okupacijska terapija, socioterapija i rekreativna terapija. Tijekom liječenja provodi se i farmakoterapija u dogovoru sa bolesnikom pružajući mu važne informacije o djelovanju lijeka i nuspojavama. Naglasak je i na poboljšanju komunikacije sa drugima te na međuljudskim odnosima općenito, što se postiže različitim oblicima grupnih aktivnosti i zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Kontakt
Voditeljica
prim. mr. sc. Marija Žuljan Cvitanović, dr. med.
Glavna sestra
Milena Kolak, univ. bacc. med. techn.