Odsjek zaštite na radu

Poslovi i zadaci zaštite na radu utvrđeni su Zakonom o zaštiti na radu, drugim propisima iz zaštite na radu, propisima radnog zakonodavstva, mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, tehničkim i drugim propisima kojima se štite sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba te kolektivnim ugovorom.

Pod poslovima i zadacima zaštite na radu osobito se smatraju:

 • donošenje godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga iz zaštite na radu i sudjelovanje u realizaciji plana,
 • sudjelovanje u izradi Procjene rizika
 • sudjelovanje u izradi akata iz područja zaštite na radu,
 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu,
 • poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede zaštite na radu,
 • praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, nadležnim za poslove zaštite na radu te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu,
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje ovlaštenika,
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom radu,
 • rad u odboru za zaštitu na radu,
 • vršenje propisanih preventivnih pregleda sredstava i radnog okoliša,
 • utvrđivanje poslova s posebnim uvjetima rada,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad,
 • vršenje propisanih preventivnih zdravstvenih pregleda radnika,
 • vođenje propisanih evidencija i pohranjivanje propisanih isprava o:
  radnicima osposobljenim za rad na siguran način, osposobljavanju ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu, radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada i rokovima u kojima se radnici moraju ponovno uputiti na zdravstvene preglede, radna oprema u rokovima u kojima se moraju pregledati ili ispitati, ispitivanju radnog okoliša i rokovima u kojima se mora radni okoliš ispitati, ispitivanju određenih osobnih zaštitnih sredstava, opasnim tvarima, ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika, ispravnosti instalacija u rokovima u kojima se instalacija mora ispitivati, tehničkoj dokumentaciji iz kojih je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu za objekt ili dio objekta koje koristi za radne i pomoćne prostorije dok ih koristi, uputama za rad na siguran način, uputama o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.
Kontakt
Voditelj
Luka Komljen, dipl. ing. sig.
Odsjek zaštite na radu