Zavod za intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom

Zavod za intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom

Zavod za intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti osnovan je dana 2014. godine spajanjem Samostalnog odsjeka za intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti i bivšeg Kliničkog zavoda za kliničku patofiziologiju. Zavod je osnovan zbog sve većeg broja teških internističkih bolesnika (oko 10% bolesnika cijele Klinike) koji zahtijevaju intenzivnu internističku skrb, odnosno zbog potrebe potpunog zbrinjavanja polivalentnih akutnih internističkih bolesnika sa zatajenjem jednog ili više organskih sustava (krvožilnog sustava, jetre, bubrega itd.) uz mogućnost nadomještanja funkcije oštećenih organa te resuscitaciju u okviru intenzivnog liječenja. 

Godine 2018. godine Zavodu za intenzivnu medicinu priključen je Odjel kliničke farmakologije s toksikologijom, pa je tako formiran Zavod za intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom.

Osoblje se kontinuirano educira kroz domaće i strane tečajeve iz područja intenzivne interne medicine. Jedan od zaposlenih liječnika je u znanstveno-nastavnom zvanju, a svi liječnici su angažirani i u provođenju nastave i u provođenju znanstvene djelatnosti na Zavodu, što se ogleda kroz publikacije u indeksiranim časopisima i aktivnom sudjelovanju na znanstvenim projektima. 

Liječnici i sestre Zavoda sudjeluju u provođenju teorijske i praktične edukacije studenata dodiplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, i drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu, kao i edukaciji liječnika na specijalizaciji. Program kliničke farmakologije i toksikologije je sastavni dio kurikuluma gotovo svih nekirurških specijalizacija.

Sestrinsko osoblje je također prošlo edukaciju o tehnikama intenzivne njege, a većina liječnika na Zavodu ima obuku za primjenu naprednih tehnika podržavanja života.

Navedeno osoblje pruža zdravstvenu zaštitu na Zavodu kroz 24 sata, i to sestrinsko osoblje kroz smjenski rad, a liječničko osoblje Zavoda kroz dnevne smjene, a u dežurstvu sudjeluju osim osoblja Zavoda i drugi liječnici s Klinike za unutrašnje bolesti. 

Djelatnost Zavoda usmjerena je na zbrinjavanje polivalentnih akutnih internističkih bolesnika (obično sa zatajenjem jednog ili više organskih sustava), koji nakon stabilizacije i dalje imaju polivalentnu i opću internističku kazuistiku. Osim toga u Intenzivnu jedinicu zaprimaju se između ostalog i bolesnici s različitim oblicima akutnih intoksikacija, te se nakon stabilizacije stanja takvi bolesnici načelno premještaju na stacionar kliničke farmakologije sa toksikologijom zbog nastavka toksikološke ili farmakološke obrade. 

Djelatnost je usmjerena na opću internu medicinu kao poveznicu više subspecijalističkih grana interne medicine. Naime, pristup bolesniku je integracija više internističkih disciplina u smislu sveobuhvatnog dijagnostičkog i terapijskog postupka, osobito kada bolesnik ima oštećenje više organskih sustava, pa je za adekvatno liječenje potreban sveobuhvatni i integrativni pristup.

ggggggggggg

U okviru Zavoda postoje slijedeće organizacijske cjeline:

Stacionarna djelatnost:

 • Intenzivna jedinica
 • Postintenzivna jedinica
 • Stacionar kliničke farmakologije
 • Dnevna bolnica Zavoda

Poliklinička djelatnost: 

 • Ambulanta opće interne medicine
 • Ambulanta za kliničku farmakologiju
Intenzivna jedinica

U Intenzivnoj jedinici Zavoda liječe se najteži bolesnici svih internističkih subspecijalnosti, odnosno to su bolesnici s akutnim jetrenim zatajenjem, akutnim bubrežnim zatajenjem, bolesnici sa teškom sepsom i septičkim šokom, bolesnici s različitim oblicima akutnih intoksikacija, bolesnici s poremećajem svijesti metaboličkih etiologija, bolesnici s akutnim poremećajem elektrolita i acidobaznog statusa, akutne komplikacije šećerne bolesti, poput dijabetičke ketoacidoze i hiperglikemijskog hiperosmolalnog sindroma, bolesnici s teškim akutnim hematološkim poremećajima poput diseminirane intravaskularne koagulacije ili trombotičke tromocitopeničke purpure, odnosno hemoragičko uremijskim sindromom, teški oblici akutnog pankreatitisa itd. Tu još spadaju i bolesnici u kojih je došlo do teških posttransplantacijskih infekcija. Pojednostavljeno, u intenzivnoj jedinici Zavoda se zbrinjavaju hitni i kritično bolesni internistički bolesnika koji zahtijevaju kontinuirani monitoring i intenzivno liječenje. Bolesnici se u jedinicu intenzivnog liječenja zaprimaju ne samo preko Hitnog prijema, nego i ukoliko na drugim Zavodima Klinike za unutarnje bolesti dolazi do pogoršanja stanja bolesnika. 

Ciljevi intenzivnog internističkog liječenja su stabilizacija stanja bolesnika kako bi se moglo dalje nastaviti dijagnostičko-terapijske postupke na drugim „hladnim“ ustrojbenim jedinicama Klinike za unutarnje bolesti, odnosno drugim klinikama bolnice. Stoga je boravak bolesnika u intenzivnoj internističkoj jedinici u većini slučajeva relativno kratak, odnosno bolesnik boravi u ovoj jedinici do potpunog oporavka, ili do premještaja na neki drugu ustrojbenu jedinicu Klinike za unutarnje bolesti. 

Osim liječenja, nastoji se omogućiti adekvatni intenzivno usmjeren dijagnostički pristup, uz mogućnost 24-satnog monitoringa vitalnih funkcija ovakvih najtežih bolesnika, uključujući stalnog dežurnog liječnika-internistu u jedinici intenzivne skrbi. 

Kapaciteti intenzivne jedinice su 8 polivalentnih intenzivnih kreveta razine intenzivnog liječenja gdje se mogu provesti svi suvremeni postupci intenzivnog nadzora i liječenja teških bolesnika. Svaki od tih 8 kreveta opremljen je respiratorom (svi imaju mogućnosti invazivne i neinvazivne ventilacije bolesnik), te suvremenim monitorom vitalnih funkcija više razine sa mogućnošću invazivnih i neinvazivnih mjerenja. U intenzivnoj jedinici nalazi se i druga suvremena medicinska aparatura (defibrilatori, elektrokardiografski aparati, monitori za provođenje dijalize, jednokratni bronhoskopi itd), uz opremu za postavljanje centralnih venskih katetera (terapijskih i za potrebe izvantjelesne cirkulacije), te opremu za razne punkcije pod kontrolom UZ, npr. paracentezu, pleurocentezu itd. Punkcije i drenaže vrše se pod kontrolom UZ, uz povremeno postavljenje trajnih drenažnih katetera.

U Intenzivnoj jedinici Zavoda, postoji mogućnost liječenja invazivnom i neinvazivnom mehaničkom ventilacijom (uključivši i High Flow Nasal ventilaciju), zatim svim oblicima kontinuirane dijalize (CVVHDF, CVVHD, SCUF itd.) i drugim tehnikama depuracije krvi (terapijska plazmafereza, hemofiltracija adsorpcijskim membranama), kontinuiranom primjenom lijekova putem centralnog ili perifernog venskog puta. Kod svih bolesnika provodi se kontinuirano monitoriranje vitalnih funkcija, npr. invazivno i neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka, mjerenje centralnog venskog tlaka i intraabdominalnog tlaka, kontinuirano mjerenje EKG, respiracije itd). Kod najtežih bolesnika vrši se složeni poluinvazivni hemodinamski monitoring s pomoću PICCO modula, te multmodalni monitroing bolesnika s određivanjem cerebralne saturacije hemoglobina.

Postintenzivna jedinica

Petnaest kreveta se nalazi u posintenzivnoj jedinici zavoda. Od tih 15 postintenzivnih kreveta, 6 su razine intenzivne njege (mogućnost monitoriranja vitalnih funkcija s pomoću monitora vitalnih funkcija niže razine s mogućnošću svih neinvazivnih mjerenja vitalnih funkcija (frekvencija pulsa, frekvencija disanja, neinvazivni krvni tlak, krivulja EKG-a, pulsna oksimetrija itd), uz mogućnost primjene kisika, aspiracije dišnih putova, pojačane njege i nadzora, itd.), a 9 kreveta su kreveti standardne skrbi. Po stabilizaciji stanja bolesnika u intenzivnoj jedinici, bolesnik se zaprima u postintenzivnu jedinicu (u intenzivnu njegu ili standardnu njegu), gdje nastavlja liječenje i oporavak. Primjerice, bolesnik koji je imao septički šok, nakon eventualnog postizanja hemodinamske stabilnosti u Intenzivnoj jedinici nastavlja liječenje u Postintenzivnoj jedinici. Također, dio bolesnika prima se direktno u Postintenzivnu jedinicu Zavoda, preko Hitnog bolničkog prijema.

Stacionar Kliničke farmakologije s toksikologijom

Djelatnost kliničke farmakologije s toksikologijom je polivalentna. Vezana je za stacionarno bolničko liječenje, ambulantnu specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, te znanstveno-nastavni rad, a većina aktivnosti je vezana za farmakoterapijske probleme ležećih i ambulantnih internističkih i drugih bolesnika. Stacionar kliničke farmakologije s toksikologijom raspolaže s tri kreveta standardne bolničke skrbi gdje se hospitaliziraju bolesnici iz hitne službe, a osobito bolesnici čije je stanje povezano s nuspojavama lijekova i polipragmazijom, ili bolesnici koji su intoksicirani lijekovima, a ne zahtijevaju liječenje u Intenzivnoj jedinici Klinike.  

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita vezana je za rad Ambulante za kliničku farmakologiju, a djelatnost ambulante vezana je za farmakoterapijsko savjetovanje, konzilijarna mišljenja i posthospitalne kontrole, odnosno bavi se bolesnicima koji imaju različite terapijske probleme u smislu polipragmazije, interakcija lijekova i njihovih nuspojava. Liječnici na kliničkoj farmakologiji s toksikologijom također aktivno sudjeluju u konzilijarnoj službi iz područja kliničke farmakologije kao i opće interne medicine. Odjel sudjeluje u vođenju Povjerenstva za lijekove KBC-a Split te daje mišljenje o uporabi i potrošnji lijekova na razini bolnice. Jurica Nazlić, dr. med., je ujedno i Predsjednik Povjerenstva za lijekove KBC-a Split te koordinator politike lijekova za KBC Split.

Dnevna bolnica Zavoda

U Dnevnoj bolnici Zavoda zbrinjavaju se bolesnici koji ne zahtijevaju hospitalni skrb.  Putem Dnevne bolnice omogućena je brza dijagnostika i liječenje polivalentnih internističkih bolesnika. Broj bolesnika liječenih i obrađenih preko dnevne bolnice je u stalnom porastu. Putem Dnevne bolnice Zavoda obavlja se između ostalog: 

 • Primjena lijekova i transfuzija,  specijalistički pregledi
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje ili zamjena trajnog katetera, ispiranje urinarnog katetera 
 • Postavljanje centralnih venskih katetera
 • Postavljanje nazogastrične sonde
 • UZV mekog tkiva/površnih struktura
 • UZV abdomena
 • UZV bubrežnog transplantata uključujući dopler
 • Dopler renalne cirkulacije
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • Primjena kisika preko nosnog katetera ili maske 
 • Standardna elektrokardiografija 
 • Vanjska drenaža intraabdominalnih apscesa i tekućih kolekcija pod UZV kontrolom
 • Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesa
 • Postavljanje središnjih katetera sa perifernom kanulacijom (PICC)

Upute za bolesnike

Posjete bolesnika u intenzivnoj jedinici ograničene su, te je potrebno poštovati date upute koje se mogu mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji. 

Kontakt
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. prim. Vedran Kovačić, dr. med.
Glavna sestra
Marija Skejić, univ. bacc. med. techn.
Stacionar kliničke farmakologije i toksikologije
JIL – Intenzivna internistička jedinica
JINJ – Postintenzivna internistička jedinica