Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 07:30 -15:30 sati

O nama

Kvaliteta zdravstvene zaštite je jedan od najvažnijih pokazatelja stručnosti, opremljenosti, educiranosti i organiziranosti svake zdravstvene ustanove. U KBC Split pitanjima kvalitete posvećujemo osobitu pozornost. Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite počinje s radom 2014. godine kao Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. U Jedinici tada radi samo jedna djelatnica. Jedinica postoji temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite iz 2011. godine. Uskoro prerasta u Odjel u kojem su zaposlene dvije djelatnice, no brojne zadaće koje Odjel ima nameću potrebu povećanja broja izvršitelja. Odjel je izravno podređen ravnatelju KBC Split. Tijesno surađuje s pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor. 

KBC Split je sudjelovao u projektu vanjske procjene (audita) bolnica u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga – DLI 6 (Zajam Svjetske banke) čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.  Stručni tim ocjenitelja kojeg je imenovalo Ministarstvo zdravstva obavio je vanjsku procjenu 9. srpnja 2019. Predmet procjene bila je provjera usklađenosti bolničkih sustava kvalitete sa zahtjevima devet skupina obveznih standarda kvalitete zdravstvene zaštite sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011) i tri zahtjeva akreditacijskog standarda povezana s upravljanjem okolišem sukladno Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/2011).

21. studenog 2019. u Ministarstvu zdravstva dobili smo potvrdu da smo zadovoljili potrebne kriterije uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite.

Pred nama ostaje još puno posla za daljnje unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite te je neprekidan rad na postizanju što više razine kvalitete strateški cilj svih djelatnika KBC Split.

Zadaće Odjela

Odjel  prikuplja, obrađuje,  raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite i obavlja druge stručne i administrativne poslove vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u KBC Split.

 • prati uspostavu i nadzire provođenje obveznih standarda kvalitete zdravstvene zaštite definiranih "Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene"
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i drugih dokumenata prema zahtjevima standarda kvalitete
 • potiče i promiče neprekidan rad na poboljšanju kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
 • prati i proučava neželjene događaje (pokazatelje sigurnosti) prema pacijentima
 • sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanih za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta
 • prati neželjene događaje prema osoblju
 • prati pokazatelje kliničke učinkovitosti i dostupnosti
 • obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za kvalitetu
 • prema potrebi, sudjeluje u radu drugih povjerenstava, timova i radnih skupina
 • surađuje s Ministarstvom zdravstva i njegovim Sektorom za kvalitetu zdravstvene usluge u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • poduzima aktivnosti vezane za poboljšanje kvalitete medicinske dokumentacije
 • surađuje sa Službom za informatiku kroz prijedloge za razvoj i poboljšanje bolničkog informacijskog sustava
 • sudjeluje u organizaciji provedbe ankete o iskustvu i zadovoljstvu pacijenata te ankete o zadovoljstvu zaposlenika
 • provodi aktivnosti vezane za pripreme za akreditacijski postupak
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • zahtijeva i prima izvješća o predmetima koji se odnose na kvalitetu zdravstvene zaštite u bolnici te ih raščlanjuje i tumači
 • preko Povjerenstva za kvalitetu, prepoznaje nedostatke, njihovu rasprostranjenost i uzroke te predlaže popravne i preventivne mjere
 • predlaže dodjeljivanje odgovornosti za promatranje kvalitete u određenim poljima djelatnosti ili za određene kliničke pokazatelje, primjerice za smrtnost ili bolničke infekcije
 • prepoznaje i smanjuje različite rizične čimbenike koji postoje u bolnici
 • voditelj odjela sudjeluje u radu Stručnog vijeća KBC Split 
 • evidentira pritužbe pacijenata i rješava one koji se odnose na kvalitetu zdravstvene zaštite

 

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zastite2

Kontakt
Voditeljica
Lena Vranjković Petri, dr. med.