Zavod za endokrinologiju i neurologiju

Na razini Zavoda organizirana je dnevna bolnica.

Zavod za endokrinologiju i neurologiju obavlja obradu i liječenje endokrinoloških i neuroloških bolesti od novorođenačke dobi do adolescencije. Rad se odvija kroz stacionar,dnevnu bolnicu, laboratorij za EEG, laboratorij za EEG i polisomnografiju, laboratorij za EMNG, ultrazvučnu dijagnostiku, subspecijalističke ambulante i edukacijski centar za djecu oboljelu od šećerne bolesti i njihove roditelje „Mala škola dijabetesa“, što uključuje edukaciju djece i roditelja kod novootkrivene šećerne bolesti, reedukaciju,  edukacija o prehrani i o primjeni inzulinske pumpe.

Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, dr. med., specijalistikinja pedijatrije, subspecijalistkinja pedijatrijske neurologije