Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #138
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Korištenje andeksaneta za poništavanje učinka izravnih inhibitora faktora Xa

Optimalna strategija za poništavanje učinka izravnih inhibitora faktora Xa (apiksaban, endoksaban, rivaroksaban) u akutnom intracerebralnom krvarenju (ICH) nije sigurna. U kliničkom ispitivanju ANNEXA-I, u kojem je 530 bolesnika s ICH-om povezanim s inhibitorom faktora Xa nasumično raspodijeljeno u skupine koje će primati andeksanet alfa ili standardnu ​​njegu (koja je obično uključivala koncentrat protrombinskog kompleksa), pacijenti koji su primali andeksanet imali su veće stope hemostaze od onih koji su primali standardnu terapiju (67% vs 53%). Međutim, trombotski događaji, uključujući ishemijski moždani udar i infarkt miokarda, bili su češći s andeksanetom (10.3% vs 5.6%). Smrtnost i funkcionalni ishodi nakon 30 dana bili su slični. Na temelju ovih rezultata, savjetuje se individualizirani odabir andeksanet alfa ili PCC za izravnu eliminaciju inhibitora faktora Xa kod akutnog ICH i drugih po život opasnih krvarenja za razliku od prethodne prakse koja je pak u većini slučajeva favorizirala andeksanet. Više o preporuci na smjernici.

Obnovljene dijagnostičke smjernice za alergijsku bronhopulmonalnu aspergilozu

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza (ABPA) predstavlja složenu reakciju preosjetljivosti na kolonizaciju dišnih putova s ​​Aspergillus fumigatusom te se teško može razlikovati od teško izlječive astme ili cistične fibroze. Radna skupina Međunarodnog društva za humanu i životinjsku mikologiju za ABPA nedavno je objavila revidirane dijagnostičke kriterije koji unose neke ključne promjene kako bi se poboljšala osjetljivost i specifičnost dijagnoze: razine ukupnog serumskog IgE od ≥500 IU/mL dovoljne su za dijagnozu, umjesto prijašnjeg višeg praga od 1000 IU/mL; povišene razine Aspergillus IgG enzimskim imunološkim testom ili testom lateralnog protoka osjetljivije su za otkrivanje osjetljivosti na antigene Aspergillusa i trebaju imati prednost u odnosu na Aspergillus serumske precipitine. Više o preporukama na poveznici.

Utjecaj prethodnih abdominalnih operacija na ishod funkcije katetera za peritonealnu dijalizu       

Mnogi pacijenti sa završnom fazom bubrežne bolesti i poviješću abdominalnih operacija ne smatraju se kandidatima za peritonealnu dijalizu (PD) jer postoperativne peritonealne adhezije mogu spriječiti uspješnu PD. U retrospektivnoj kohortnoj studiji više od 850 pacijenata koji su bili podvrgnuti prvom umetanju katetera za PD te su praćeni medijan od 12 mjeseci, pacijenti s poviješću abdominalnih operacija imali su sličnu incidenciju komplikacija koje su dovele do eliminacije katetera, ili do privremenog ili trajnog prekida PD, kao pacijenti bez prethodne abdominalne operacije (22% vs 18%). Ovi i drugi podaci sugeriraju da se prethodna abdominalna operacija ne bi trebala smatrati kontraindikacijom za PD i podržavaju individualizirani pristup PD-u u takvih pacijenata. Više o istraživanju na poveznici.

Povezanost primjene paracetamola za vrijeme trudnoće i neurorazvojnih poteškoća

Iako su prethodne studije izazvale zabrinutost o mogućoj nepovoljnoj povezanosti između in utero izloženosti paracetamolu i neurorazvoja, novije studije s nižim rizikom od pristranosti nisu izvijestile o takvoj povezanosti. U populacijskoj studiji u kojoj je prospektivno zabilježena uporaba paracetamola, braća i sestre s bilo kakvom in utero izloženošću nisu imali povećan rizik od poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, poremećaja iz autističnog spektra ili intelektualnih poteškoća u dobi od 10 godina u usporedbi s njihovom braćom i sestrama koji nisu bili izloženi. Iako se povezanost ne može definitivno isključiti, ovi su podaci ohrabrujući kada je kratka primjena paracetamola potrebna za kontrolu boli ili vrućice tijekom trudnoće. Više o istraživanju na poveznici.

Ove Novosti dio su aktivnosti Centra za medicinu utemeljenu na dokazima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Više o Centru možete pronaći na ovoj poveznici.

Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.