Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #54-57
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

#54

Antihipertenzivi i rizik novonastale šećerne bolesti tipa 2: meta-analiza

Smanjenje krvnog tlaka je uspostavljena strategija za prevenciju mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija šećerne bolesti tipa 2, ali nije jasno prevenira li se tako i sama šećerna bolest. Iz tog razloga provedena je meta-analiza podataka pojedinačnih ispitanika iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja. U analizu su uključena 22 randomizirana kontrolirana ispitivanja objavljena u razdoblju od 1973. do 2008. godine koja su uspoređivala specifičnu klasu ili klase antihipertenzivnih lijekova s placebom ili drugim klasama antihipertenziva u 145 989 ispitanika koji boluju od šećerne bolesti tipa 2. Rezultati su pokazali da je snižavanje krvnog tlaka učinkovita strategija za prevenciju nastanka šećerne bolesti tipa 2. Različite klase antihipertenziva različito su utjecali na šećernu bolest, vjerojatno zbog različitih mehanizama djelovanja tih lijekova. Najpovoljnije ishode imali su ACE-inhibitori i blokatori angiotenzin II receptora. Ovi rezultati podupiru primjenu pojedinih klasa antihipertenziva u prevenciji šećerne bolesti. Više pročitajte na poveznici.

 

Inhibitori transglutaminase 2 u liječenju celijakije: randomizirano kontrolirano ispitivanje

Kod osoba s celijakijom, transglutaminaza 2 u tankom crijevu izaziva deaminaciju ostataka glutamina u glutenskim peptidima što zatim pojačava stimulaciju T stanica i dovodi do ozljede mukoze. U ovom randomiziranom kontroliranom ispitivanju procijenjena je učinkovitost i sigurnost terapije selektivnim inhibitorom transglutaminaze 2 (ZED1227) primijenjene kroz 6 tjedana u usporedbi s placebom u odraslih osoba s dobro kontroliranom celijakijom. Za vrijeme trajanja terapije, ispitanici su svakodnevno unosili i 3 grama glutena prije doručka. Primarni ishod bilo je smanjenje ozljede mukoze izazvane glutenom. Rezultati su pokazali da je terapija ZED1227 lijekom smanjila ozljede mukoze duodenuma uzrokovane glutenom u ispitanika s celijakijom. Najčešće nuspojave uključivale su glavobolju, mučninu, proljev, povraćanje i abdominalnu bol. Više pročitajte na poveznici.

 

Kako primijeniti metotreksat u prevenciji širenja difuznog B-velikostaničnog limfoma, intratekalno ili intravenski: ishodi 21 kliničkog centra iz SAD-a

Profilaksa se često koristi u prevenciji relapsa difuznog B-velikostaničnim limfoma (DLBLC) u središnji živčani sustav (CNS), bez jasno standardizirane skrbi. Provedena je retrospektivna analiza 1162 ispitanika s DLBLC-om ili sličnom histologijom iz 21 akademskog središta u SAD-u koji su primili CNS profilaksu jednim načinom primjene u sklopu terapije prve linije u periodu između 2013. i 2019. godine. Profilaksa metotreksatom je primijenjena intratekalno kod 894 ispitanika te intravenski s visokim dozama metotreksata kod 236 ispitanika. Trideset dva ispitanika promijenila su način primjene zbog toksičnosti te su analizirani zasebno. Rezultati su pokazali da nema značajne razlike u stopama CNS relapsa između dva načina primjene profilakse. Stope relapsa među visokorizičnim podskupinama ostale su visoke te je preispitivanje strategije profilakse za pacijente s DLBCL-om prijeko potrebno. Više pročitajte na poveznici.

 

Ishodi povezani sa zdravljem dvije godine nakon hospitalizacije zbog COVID-19: kohortno istraživanje

Sve je više provedenih istraživanja koja pokazuju da značajan dio ljudi koji su se oporavili od COVID-19 ima dugoročne posljedice na više organa i sustava. Cilj ovog kohortnog istraživanja bio je opisati dugoročni napredak ishoda povezanih sa zdravljem u osoba koje su preživjele hospitalizaciju uslijed COVID-19 infekcije. Ispitanici s različito teškim kliničkim slikama praćeni su dvije godine nakon infekcije. Ishodi su mjereni testom hodanja od 6 minuta (6MWD), laboratorijskim testovima, nizom upitnika o simptomima, mentalnom zdravlju, kvaliteti života povezanoj sa zdravljem, povratku na posao te korištenju zdravstvenih usluga nakon otpusta. Dio ispitanika podvrgnut je testovima za određivanje plućne funkcije i radiološkim snimanjima pluća. Rezultati su pokazali da, bez obzira na početnu ozbiljnost kliničke slike, preživjeli od COVID-19 su dugoročno imali poboljšanje u tjelesnom i mentalnom zdravlju te se većina vratila na radno mjesto unutar 2 godine. Međutim, teret simptomatskih posljedica ostao je relativno visok. Preživjeli od COVID-19 imali su značajno lošiji zdravstveni status od opće populacije nakon dvije godine. Ovo istraživanje ukazuje na potrebu opsežnijeg proučavanja patogeneze “dugog” COVID-a i izrade učinkovitih intervencija za smanjenje rizika od razvoja “dugog” COVID-a.

 

 

#55

Posljedice COVID-19 infekcije i imunost

Veliki udio osoba koje razviju COVID-19 infekciju navodi trajne simptome nakon akutne faze bolesti. Različiti patofiziološki mehanizmi su uključeni u patogenezu postakutnih posljedica SARS-CoV-2 infekcije (PASC). Kohortno istraživanje provedeno je u SAD-u kako bi se opisale medicinske posljedice i ustrajni simptomi nakon oporavka od COVID-19 infekcije. Ukupno 189 ispitanika s laboratorijski potvrđenom COVID-19 infekcijom i 120 ispitanika s negativnim antigenskim testom uključeno je u istraživanje. Rezultati su pokazali da su povećan rizik za razvoj PASC-a imale žene i osobe s anamnezom anksioznih poremećaja. Visoko opterećenje trajnim simptomima uočeno je kod osoba nakon preboljenja COVID-19. Opsežna dijagnostička procjena u većini slučajeva nije otkrila nikakav specifičan uzrok prijavljenih simptoma. Razine protutijela su varirale nakon COVID-19 infekcije. Više o istraživanju pročitajte na poveznici.

 

Rilzabrutinib za imunu trombocitopeniju

Rilzabrutinib je oralni reverzibilni kovalentni inhibitor Bruton tirozin kinaze koji možda može povećati broj trombocita u pacijenata s imunološkom trombocitopenijom koristeći dvostruki mehanizam: smanjenjem uništavanja trombocita posredovano makrofazima i smanjenjem proizvodnje patogenih autoantitijela. U ovoj međunarodnoj fazi 1-2 kliničkog ispitivanja procijenjena je terapija rilzabrutinibom u prethodno liječenih pacijenata s imunološkom trombocitopenijom. Ukupno je uključeno 60 ispitanika koji su prvotno uzimali rilzabrutinib oralno kroz 24 tjedna. Terapija je započeta s najnižom dozom od 200 mg jednom dnevno, doza se postupno povećavala do 400 mg jednom dnevno nakon koje je podignuta na 300 mg dva puta dnevno i krajnjih 400 mg dva puta dnevno. Primarni ishodi bili su sigurnost i reakcija trombocita. Rezultati su pokazali da je rilzabrutinib bio aktivan i povezan samo s niskom razinom toksičnosti za sve doze. Rilzabrutinib je pokazao brzu i trajnu kliničku aktivnost koja se poboljšala s trajanjem liječenja. Više na poveznici.

 

Utjecaj cemiplimaba na preživljenje pacijenata s rekurentnim rakom vrata maternice

Pacijentice s dijagnozom rekurentnog raka vrata maternice imaju lošu prognozu. Cemiplimab, potpuno humano protutijelo koje blokira programiranu staničnu smrt (PD-1) odobreno je za liječenje karcinoma pluća i kože, a preliminarni podatci su ukazali na moguću učinkovitost tog lijeka u liječenju raka vrata maternice. U ovoj trećoj fazi randomiziranog kontroliranog ispitivanja uključeno je 608 ispitanica kojima je bolest napredovala nakon primjene prve linije kemoterapije koja sadrži platinu. Jedna skupina ispitanica je primala 350 mg cemiplimaba svaka tri tjedna, dok je druga skupina primala kemoterapiju prema izboru istraživača. Rezultati su pokazali da je preživljenje bilo značajno duže u cemiplimab skupini nego u kontrolnoj skupini. Više pročitajte na poveznici.

 

Utjecaj zamjene generičkih levotiroksina na razinu TSH

Zamjene generičkih proizvoda levotiroksin natrija koje proizvode različiti proizvođači događaju se u ljekarnama te možda mogu utjecati na serumske razine tireotropnog hormona (TSH). U ovom velikom istraživanju usporedne učinkovitosti sudjelovalo je 15 829 ispitanika koji su u ljekarni na recept preuzeli generički levotiroksin. Cilj istraživanja bio je usporediti razine TSH u pacijenata koji su nastavili koristiti isti proizvod generičkog levotiroksina i onih koji su zamijenili proizvode. Rezultati su pokazali da zamjena različitih generičkih proizvoda levotiroksina nije povezana s klinički značajnim razlikama u razinama serumskog TSH. Ovi rezultati su u suprotnosti s trenutnim smjernicama koje upozoravaju kliničare na potencijalne promjene u razini TSH prilikom zamjene generičkih proizvoda levotiroksina. Više o istraživanju pročitajte na poveznici.

 

 

#56

Remdesivir za hospitalizirane pacijente s COVID-19

Uloga remdesivira u liječenju pacijenata s COVID-19 infekcijom još uvijek je slabo opisana na svjetskoj razini. Svjetska zdravstvena organizacija provela je randomizirano kontrolirano ispitivanje u mnogim zemljama, a ovdje su prikazani rezultati ispitivanja u Kanadi, uz dodatne informacije o demografiji i obilježjima kliničkih ishoda, s ciljem prikaza mogućih razlika u učinku između različitih zdravstvenih sustava. U ispitivanje je uključeno 1267 ispitanika iz 52 kanadske bolnice. Ispitanici su nasumice podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina je primala remdesivir kroz 10 dana (200 mg intravenski prvog dana, a ostale dane po 100 mg intravenski) uz uobičajenu njegu, a druga skupina je primala samo uobičajenu njegu. Primarni ishod bila je smrtnost u bolnici, a sekundarni su uključivali promjene u težini kliničke slike, dane bez kisika ili ventilatora, učestalost novog korištenja kisika ili mehaničke ventilacije, duljinu boravka u bolnici i neželjene događaje. Ispitivanje je pokazalo da remdesivir, kada se usporedi s uobičajenom njegom, ima skroman, ali značajan utjecaj na ishode koji su važni pacijentima i zdravstvenim sustavima (poput mehaničke ventilacije). Više na poveznici.

 

Korisni i štetni učinci dvojne antitrombocitne terapije u trajanju od godine dana ili 6 mjeseci nakon postavljanja potpornica koje otpuštaju lijekove

Iako se dvojna antitrombocitna terapija (DAPT) u trajanju od jedne godine koristi za mnoge pacijente nakon postavljanja potpornica koje otpuštaju lijekove (DES), dokazi o tome su nejasni. Stoga je provedeno istraživanje koje je analiziralo koristi i štete jednogodišnje primjene DAPT-a i primjene kraće od šest mjeseci nakon postavljanja potpornice. Korištene su dvije nove skale za stratificiranje rizika ishemije i krvarenja. U ovu analizu je uključeno 15.083 pacijenta iz sedam randomiziranih kontroliranih ispitivanja na pacijentima s DES-om. Istraživanje je pokazalo da, u usporedbi s primjenom kraćom od šest mjeseci, jednogodišnja primjena DAPT-a nije povezana sa smanjenjem neželjenih ishemičnih događaja (uključujući akutne ishemične sindrome), ali je povezana s povećanim krvarenjem u pacijenata koji su pod povećanim rizikom krvarenja. Više pročitajte na poveznici.

 

Smjernice za kliničku praksu Američkog društva za infektivne bolesti, Američke akademije za neurologiju i Američkog društva za reumatologiju

Multidisciplinarno vijeće Američkog društva za infektivne bolesti (IDSA), Američke akademije za neurologiju (AAN) i Američkog društva za reumatologiju (ACR) razvilo je smjernice za kliničku praksu utemeljene na dokazima o lajmskoj bolesti. Opseg smjernica uključuje prevenciju, dijagnozu i liječenje lajmske bolesti uz koju ide erythema migrans, lajmske bolesti s neurološkim, srčanim i reumatološkim komplikacijama, euroazijskih oblika lajmske bolesti i lajmske bolesti s dodatnim infekcijama i patogenima koje prenose krpelji. Ciljna populacija su liječnici opće prakse i specijalisti koji liječe ovu bolest poput infektologa, liječnika hitne pomoći, internista, pedijatara, obiteljskih liječnika, neurologa, reumatologa, kardiologa i dermatologa. Detaljne smjernice možete pronaći na poveznici.

 

Mijelodisplastični sindrom i stope relapsa i preživljenja bez bolesti nakon alogene transplantacije hematopoetskih stanica: mlađi nesrodni naspram starijih srodnih donora stanica

Podudarni srodni donori (MSD-ovi) preferiraju se pri alogenoj transplantaciji hematopoetskih stanica (allo-HCT) u pacijenata s mijelodisplastičnim sindromom, čak i ako su stariji. Međutim, nije jasno jesu li stariji MSD-ovi ili mlađi nesrodni donori s podudarnim humanim leukocitnim antigenom (MUD-ovi) povezani s boljim ishodima. Cilj ovog retrospektivnog kohortnog istraživanja bio je proučiti hoće li mlađi MUD-ovi biti povezani s povećanim preživljenjem bez bolesti i smanjenjem recidiva kada se usporede sa starijim MSD-ovima. U istraživanje je uključen 1761 ispitanik stariji od 50 godina s mijelodisplastičnim sindromom. Jedna skupina ispitanika podvrgnuta je allo-HCT-u sa stanicama starijeg MSD-a, a druga skupina sa stanicama mlađeg MUD-a. Medijan praćenja bio je 48 mjeseci. Istraživanje je pokazalo da su bolje preživljenje bez bolesti i niže stope recidiva imali ispitanici koji su primili stanice od mlađeg MUD-a. Rizik smrtnosti bez recidiva i bolesti presatka protiv primatelja (GVHD) bio je niži sa stanicama starijih MSD-ova. Ovi rezultati upućuju na to da bi se korištenje stanica mlađih MUD-ova trebalo razmotriti pri odabiru donora jer je smanjenje stopa relapsa od iznimne važnosti zbog ograničenih opcija liječenja takvih stanja.

 

#57

Tai Chi i Qigong za imunološki sustav

Učinkovite preventivne mjere u zdravstvu ključne su za održavanje blagostanja među zdravstvenim djelatnicima i općom populacijom, posebno tijekom perioda krize u zdravstvu. Nekoliko istraživanja je sugeriralo da Tai Chi i Qigong (TQ) imaju pozitivan učinak na imunološki sustav i njegovu sposobnost odgovora na upalu. Sustavni pregled i meta-analiza provedeni su s ciljem procjene dosadašnjih dokaza o učinku TQ-a na te parametre. Ukupno 19 randomiziranih kontroliranih ispitivanja objavljenih na engleskom jeziku je uključeno u sustavni pregled. Ispitivanja su uključila 1686 ispitanika. Studija je pokazala da TQ ima značajan, ali mali učinak na povećanje razine imunoloških stanica te da nema značajan utjecaj na smanjenje upale. Dosadašnji dokazi ukazuju na to da TQ ima psihološki učinak na rad imunološkog sustava i odgovor na upalu. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se dublje proučila ova povezanost.

 

Topikalni pripravci za liječenje blagog do umjerenog oblika akni: sustavni pregled i mrežna meta-analiza

Akne su vrlo česta pojava i mogu imati značajan učinak na blagostanje pojedinca. Smjernice preporučuju topikalne pripravke kao prvu liniju obrane, ali nema dovoljno dokaza o učincima takvih pripravaka. Sustavni pregled i mrežna meta-analiza provedeni su s ciljem pronalaska najučinkovitijeg i najbolje podnošljivog topikalnog pripravka za liječenje akni. U pregled je uključen 81 članak o 40 randomiziranih kontroliranih ispitivanja s ukupno 18.089 ispitanika. Rezultati su pokazali da je adapalen u kombinaciji s benzoil peroksidom najučinkovitiji pripravak za liječenje akni, ali s nešto većom stopom prestanka uzimanja liječenja u usporedbi s liječenjem samo jednim preparatom. Nedosljedno izvještavanje o rezultatima ispitivanja onemogućilo je donošenje čvršćih zaključaka. Više detalja pročitajte na poveznici.

 

Venska i arterijska tromboza i smrt od COVID-19: europsko kohortno istraživanje

Postoje istraživanja o učestalosti tromboze među COVID-19 pacijentima, ali su uglavnom provedena na hospitaliziranim pojedincima. Kohortno istraživanje provedeno je u europskim zemljama (Nizozemska, Italija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka) s ciljem procjene učestalosti venske i arterijske tromboembolije i smrti među COVID-19 pacijentima i učinka tih događaja na rizik hospitalizacije i smrti. Ispitanici su praćeni 90 dana nakon pozitivnog testa na COVID-19. U kohortno istraživanje uključena su 909.473 slučaja COVID-19 i 32.329 hospitaliziranih pacijenata. Rezultati su pokazali da je rizik venske i arterijske tromboembolije do 1% među COVID-19 slučajevima, a povećava se s dobi, kod muškaraca i hospitaliziranih. Tromboembolije su povezane s većom smrtnosti što naglašava važnost razvoja učinkovite strategije liječenja koja će smanjiti njihovu učestalost.

 

Učinak endometrioze na ishode u trudnoći

Endometrioza, kronična ginekološka bolest ovisna o estrogenu, zahvaća oko 10% žena u općoj populaciji i 40% žena s povijesti neplodnosti ili boli u zdjelici. Smatralo se da trudnoća ima pozitivan učinak na endometriozu i njene simptome, uključujući bol. Međutim, patofiziologija endometrioze nije u potpunosti razjašnjena te je njen učinak na trudnoću još uvijek neistražen. Cilj ovog sustavnog pregleda s meta-analizom bio je proučiti učinke endometrioze na ishode u trudnoći. U pregled su uključena 24 istraživanja s 1.924.114 žena s ili bez endometrioze. Primarni ishod bila je učestalost prijevremenog poroda. Žene s endometriozom imale su značajno veći rizik od prijevremenog poroda, pobačaja, predležeće posteljice (placenta previa), carskog reza i smanjene mase ploda s obzirom na gestacijsku dob. Više o sustavnom pregledu pročitajte na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.