UZORCI

DOZVOLJENA VREMENA OD UZIMANJA UZORKA DO ANALIZE

Uputa:
Primarni laboratorij koji upućuje uzorak u suradni laboratorij dužan je pridržavati se i provesti sve predanalitičke radnje u smislu pravilne pripreme uzorka, obilježavanja uzorka (datum, vrijeme uzimanja uzorka, ime i prezime osobe koja je uzorak uzorkovala, ime i prezime pacijenta, godina rođenja, naziv pretrage, vrsta uzorka), pakiranja uzorka, prema potrebi na ledu i slično.
(HKMB - opće preporuke za slanje uzoraka u suradni (referalni) laboratorij preporuke povjerenstva za stručna pitanja). Primarni laboratorij koji priprema uzorak dužan je pohraniti alikvot uzorka do dobivanja nalaza.