UZORCI

SLANJE UZORAKA LIKVORA

Uputa:
Likvor skupljati u sterilne staklene epruvete bez ikakvih dodataka(nikako ne u epruvete s aktivatorom zgrušavanja sa ili bez inaktivne smole). Uzorke likvora kojima nije potrebna citološka obrada obavezno centrifugirati (10 minuta na 3500 okretaja/min) i bistri supernatant odvojiti u čiste epruvete. Epruvete jasno označiti (ime i prezime pacijenta, godina rođenja i vrsta uzorka) i osigurati od razbijanja i/ili prolijevanja. Na uputnici obavezno naznačiti broj telefona za kontakt i vrijeme uzimanja uzorka. Uzorak likvora nikako ne zamrzavati. Kada je to potrebno, uz likvor poslati i uzorak seruma.